Mehdi Aleyhisselam Kimdir?

Hz. Mehdi Kimdir? Mehdi Aleyhisselam Kimdir?

Mehdi kelimesi, “hidayete eren veya hidayete vesile olan” anlamına gelmektedir. Bazı sözlüklerde ve ansiklopedilerde ise kelimenin daha geniş bir tanımı vardır:
Harfiyen “kendisine rehberlik edilen” demek olup, bütün istikametler (yol göstermeler ) Allah’tan geldiği için, kelime nihayet kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine nail olan manasını almıştır. (İslam Ansiklopedisi, 7/474 )

Hidayete eren veya hidayete vesile olan. Sahib-üz-zaman. “Hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine mazhar olan, kendisine Cenab-ı Hak tarafından yol gösterilen” manasındadır. Bu kelime ihtida etmiş olanlar için de kullanılmıştır. Mehdi-yi Resul, Mehdi-yi Muntazır da denir. Ahir zamanda gelip bütün Müslümanları Hakaik-ı imaniye ve Kur’aniyeyi cami eserleri ile uyandıracak, dinlerini takviye ve imanlarını tevdit edecek olan ve Peygamberimiz Al’inden bir zattır. (Tür-Dav Lugat, 607 )

Mehdi Bütün Dünyaya Hakim Olacaktır

Mehdi’nin tüm dünyaya hakim olacağı Peygamber Efendimiz’in pek çok hadisinde belirtilmiştir. Bu hakimiyet hayatın bütün safhalarında açıkça görülecektir. Bununla ilgili hadislerden bazıları şöyledir:
Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi: Zülkarneyn ve Süleyman müminlerden, diğer ikisi, Nemrud ve Buhtunnasr kafirlerdendi. Yere beşinci olarak Ehl-i Beyt’imden biri sahip olacak. Yani Mehdi. (Mektubat-ı Rabbani, c. 2, s. 251 )

Mehdi tıpkı Zülkarneyn ile Süleyman gibi bütün dünyaya hükmedecek. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Ahir Zaman, s. 10/El-Kavmu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 32/Kıyamet Alametleri, s. 183 )

Mehdi doğu ile batı arasındaki her yeri fetheder. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 57 )

Kuran’da İslam Ahlakının Dünya Hakimiyetine İşaret Eden Ayetler

Kuran’da İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eden pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetler Peygamberimiz’in Mehdi ve Mehdi’nin İslam ahlakını dünyaya hakim kılması hakkındaki haberleriyle çok büyük paralellik göstermektedir. Böyle bir olay bugüne kadar gerçekleşmediğine göre, Kuran ayetlerinde haber verilen geniş çaplı dünya hakimiyetinin, Peygamberimiz’in haber verdiği ahir zamandaki Hz. Mehdi’nin hakimiyetine işaret etmesi çok büyük olasılıktır. Konuyla ilgili ayetlerden bazıları şunlardır:

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55 )

Allah, yazmıştır: “Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de.” Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. (Mücadele Suresi, 21 )

Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı ) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. (Saf Suresi, 8-9 )

Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de O dini (İslam’ı ) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 32-33 )

Allah, suçlu-günahkarlar istemese de, hakkı (hak olarak ) kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. (Yunus Suresi, 82 )

Onlardan öncekiler de hileli-düzenler kurmuşlardı; fakat düzen kuruculuğun (tedbirlerin, karşılık vermelerin ) tümü Allah’a aittir. Her bir nefsin ne kazandığını O bilir. Bu yurdun sonu kimindir, inkar edenler pek yakında bileceklerdir. (Rad Suresi, 42 )

Andolsun, sizden önceki nesilleri, resulleri kendilerine apaçık deliller getirdiği halde, zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yıkıma uğrattık. İşte biz, suçlu-günahkar olan bir topluluğu böyle cezalandırırız. Sonra, nasıl yapıp-davranacaksınız diye gözlemek için, onların ardından sizi yeryüzünde halifeler kıldık. (Yunus Suresi, 13-14 )

Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın katıksızca iman edenlerin yeryüzüne mirasçı kılınacakları da Kuran’ın pek çok ayetinde vurgulanan ilahi bir kanundur:

Andolsun, biz Zikir’den sonra Zebur’da da: “Şüphesiz Arz’a salih kullarım varisçi olacaktır” diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105 )

“Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır ).” (Peygamberler ) Fetih istediler, (sonunda ) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 14-15 )

Musa kavmine: “Allah’tan yardım dileyin ve sabredin. Gerçek şu ki, arz Allah’ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir.” dedi. Dediler ki: “Sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da eziyete uğratıldık.” (Musa: ) “Umulur ki, Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler (egemenler ) kılacak, böylece nasıl davranacağınızı gözleyecek” dedi. (Araf Suresi, 128-129 )

Kendisine bereketler kıldığımız yerin doğusuna da, batısına da o hor kılınıp-zayıf bırakılanları (müstaz’afları ) mirasçılar kıldık. Rabbinin İsrailoğullarına olan o güzel sözü (vaadi ), sabretmeleri dolayısıyla tamamlandı (yerine geldi ). Firavun ve kavminin yapmakta oldukları ve yükselttiklerini (köşklerini, saraylarını ) da yerle bir ettik. (Araf Suresi, 137 )

Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı ) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18 )

Mehdinin Fiziklel Özellikleri

MEHDİ’NİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Sağ Bacağında Siyah Bir İz Vardır

(Mehdi’nin ) Sağ bacağında SİYAH BİR İZ VARDIR. (Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 251 )

Alnında Bir Ben Vardır

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor ). Şöyle buyurdu: “Ey Ebu Muhammed! Kaim’in iki alâmeti (veya alâmetleri ) vardır. BAŞINDA BİR BEN ve bir iz vardır ve iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır.
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253 )

Alnında Bir İz (Yara İzi ) Vardır

Humrân bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a şöyle arzettim: … ALNINDA İZ VARDIR, yüzünde ise ben.
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252 )


Humran bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a: … ALNINDA İZ VARDIR, yüzü güzellerin evladıdır. (Yani yüzü güzeldir )… “
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252-253 )


Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor ). Şöyle buyurdu: “Ey Ebu Muhammed! Kaim’in iki alâmeti (veya alâmetleri ) vardır. BAŞINDA bir ben ve BİR İZ VARDIR…
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253 )

Çekik Gözlüdür

Humrân bin A’yân der ki: İmam Muhammed Bâkır aleyhisselam’a şöyle arzettim: … Mehdi’nin GÖZLERİ ÇEKİKTİR, …
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 252 )

Sırtında Yaprak Şeklinde Bir Ben Vardır

Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Cafer-i Sadık aleyhisselam (tereddüt raviden kaynaklanıyor ). Şöyle buyurdu: “… iki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. SOL KÜREK KEMİĞİNİN SOL ALT TARAFINDAN BİR YAPRAK VARDIR, tıpkı mersin yaprağı gibi.”
(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 253 )

Burada kastedilen, yaprak gibi kenarları olan ben, ten rengi olacağı, fakat zeminden yüksekte kenarlıklı bir ben olduğu ve yapısıyla yaprağı andıran, solmuş yaprak renginde bir ben olacağı anlaşılmaktadır.


PEYGAMBERİMİZ’İN SOYUNDANDIR

Mehdi Peygamber Efendimiz’in soyundandır:

Hz. Ali’nin rivayetine göre Resulullah şöyle buyurdu: “Kıyametin kopması için zaman da sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (c.c. ) benim Ehl-i Beytimden bir zatı (Mehdi’yi ) gönderecek.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/92 )

Hz. Ali’ den rivayet edilmiştir; Peygamberimiz buyurdu: “El-Mehdi, bizden Ehl-i Beyt’tendir.”

Said b. el Müseyyeb’den, Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Mehdi, kızım Fatıma’nın neslindendir.” (Sünen-i İbn Mace, 10/348 )

Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş’ten ve Ehl-i Beyt’imden bir kişidir. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13 )

Bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hz. Mehdi de hadislerin belirttiğine göre bu soydan gelmektedir. Halk arasında bu soydan gelenlere Seyyid denmektedir. Allah, Kuran’da birbirlerinin soyundan gelen elçilerden bahsetmektedir. Bu ayetler Mehdi’nin de aynı soydan geleceğine işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir )

Gerçek şu ki, Allah, Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; Onlar birbirlerinden (türeme tek ) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir. (Al-i İmran Suresi, 33-34 )

“Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (Müslümanlar ) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (Müslüman ) bir ümmet (ver ). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini ) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin.” (Bakara Suresi, 128 )

Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık ); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik. (Enam Suresi, 87 )

Güzel ve Nurludur

O (Mehdi ) güzel bir delikanlıdır, güzel yüzlüdür. Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. (Mehdilik ve İmamiye, s. 153 /İkdüd Dürer’den )

Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 33/Kitab-ül Burhan Fi Alamatil-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 22 )

Allah, Hz. Yusuf’un güzelliğinden şu şekilde bahsetmektedir:

(Kadın ) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi ) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için ) bıçak verdi. (Yusuf’a da: ) “Çık, onlara (görün )” dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte ) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde ) büyüttüler, (şaşkınlıklarından ) ellerini kestiler ve: “Allah’ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir” dediler. (Yusuf Suresi, 31 )

Siyah Saçlıdır

Yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselir. (Mehdilik ve İmamiye, s. 153/İkdüd, Dürer’den )

Omzunda Nübüvvet Mührü Vardır

Mehdi’nin omzunda Peygamber Efendimiz’deki nübüvvet mührü bulunacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasarr Fi Alamatil Mehdiyy- il Muntazar, s. 41 )

Omzunda Peygamber’in alameti vardır. (Kıyamet Alametleri, s. 165/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23 )

Omzunda Peygamber’in nişanı vardır. (Kıyamet Alametleri, s. 163 )

Hadis-i şeriflerden anlaşılacağı üzere Hz. Mehdi’nin iki omuzu arasında Hz. Muhammed’de olduğu gibi açık bir alamet olan “nübüvvet mührü” olacaktır.

Cabir b. Semüre’den rivayet edilmiştir: “Resululah’ın mühürü güvercin yumurtası kadar bir yumru idi.” (Sünen-i Tirmizi, 6/126 )

Abdullah b. Sercis’ten rivayet edilmiştir: “(Resulullah’ın ) iki küreği arasında sol küreği bölümü tarafında üstü siğilleri andıran beneklerle dolu peygamber mührüne baktım.” (İbni Kesir, Şemail-i Resul, s. 53 )

Ebu Saib b. Yezid’den rivayet edilmiştir: “Gözüm Peygamberimiz’in iki omuzu arasındaki mühüre ilişti.” (Sünen-i Tirmizi, 6/126 )

Rengi

Hz. Mehdi’nin rengi arabidir. (Kıyamet Alametleri, s. 163/El – Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29/Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24 )

Rengi arab rengidir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24 )

Not: Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır.

Hz. Peygamber’in ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hz. Mehdi’nin de Peygamber Efendimiz’le aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. Bir rivayette Resulullah’ın ten rengi şöyle tarif edilmektedir:

Enes b. Malik, Peygamber’in rengi hakkında şöyle dedi: Beyaz idi. Fakat beyazı esmere çalıyordu. (İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, s. 28 )

Esmerden maksat bembeyaz olmayıp az kırmızılığı ispat etmektir. Çünkü Resul-ü Ekrem Hazretlerinin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resul-ü Ekrem Hazretlerinin mübarek rengi, kırmızı ile karışık nurani beyaz idi. (İbni Kesir, Şemail’ür- Resul, s. 28 )

Genel Görünümü

Hz. Mehdi’nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 36-29 )

Cismi, İsrail cismidir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24 )

Mehdi sanki Beni İsrail’den bir adamdır. (Tavrı onlara benzer yani heybetli ve acar ) (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 23-30 )

Boyu

Mehdi, orta boylu olacaktır. (Kıyamet Alametleri/El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41 )

Peygamber Efendimiz’in de aynı boyda olduğunu rivayetlerden öğrenmekteyiz:

Enes B. Malik rivayetlerde buyurdu ki: Resulullah (s.a.v ) orta boylu idi. Bilindiği gibi hadiste geçen Rab’a kelimesi normal ve orta boylu demektir. Fakat normal boy için uzun olan şahsa göre bir sınır vardır. Çünkü boyun sahibi kendi karışı ile yedi karış kadar olan boya normal boy denilir. (Tirmizi, Şemail-i Şerif, s. 15 )

Yaşı

Yaşı 30 ile 40 arasında olduğu halde gönderilecektir… Mehdi benim evlatlarımdandır. 40 yaşlarındadır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 41 )

40 yaşındadır. Diğer bir rivayete göre 30 ile 40 yaşındadır. (Kıyamet Alametleri, s. 163 )

Hadislerde belirtilen, Mehdi’nin gönderildiği yaşlardan kasıt, onun vazifeye başlayacağı, insanların kendisini tanıyacakları ve faaliyetini görüp izleyecekleri yaşlardır.

Sakalı

Sakalı bol ve sık olacaktır. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23 )
Sakalı sıktır. (Kıyamet Alametleri, s. 163 )

Etiketler : Hz. Mehdi Kimdir, Mehdi Aleyhisselam Kimdir?,mehdi,müntezar,mehdiyi müntezar,muhammed mehdi,