Yunus Emre Kimdir? - Taptuk Emre Kimdir ? - Türbeleri Nerededir?

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Yunus Emre Kimdir? - Taptuk Emre Kimdir ? - Türbeleri Nerededir?   Yunus Emre Kimdir? - Taptuk Emre Kimdir ? - Türbeleri Nerededir?


   Yunus Emre

   Yunus Emre (d. 1238[3][7] - ö. 1320), Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü[8] olan tasavvuf ve halk şairi[2]. Yunus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti'nin dağılmaya ve Anadolu'nun[9] çeşitli bölgelerinde büyük-küçük Türk Beylikleri'nin kurulmaya başlandığı 13. yüzyıl ortalarından[10] Osmanlı Beyliği'nin kurulmaya başlandığı 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yer alan Sarıköy’de yetişmiş Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Taptuk Emre Dergâhı’nda yaşamıştır.

   Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre, Ahmed Yesevî ile başlayan tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu’da yeniden ortaya koymuştur. Yalnız halk ve tekke şiirini değil, divan şiirini de etkileyen Yunus Emre, tasavvufla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkilerini işledi, ölüm, doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi[11] gibi konuları ele aldı. Çağının düşünüş biçimini ve kültürünü konuşulan dille, yalın, akıcı bir söyleyişle dile getirdi. Yunus Emre'nin şiirleri daha söylenip yazıldığı tarihten itibaren ezberlenip okunmaya başlayarak, 14. yüzyıldan itibaren abdallar ve dervişler vasıtasıyla Osmanlı fetihlerine paralel şekilde bütün Anadolu ve Rumeli coğrafyasına yayıldı. Şiirleri aynı zamanda asırlardan beri Anadolu’da ve Rumeli’de faaliyet gösteren tarikatların ortak düşüncesi ve sesi haline gelerek, Alevi-Bektaşi edebiyatı ile Melami-Hamzavi edebiyatını meydana getiren halk edebiyatının kaynağı oldu. Yunus Emre 20. yüzyılda yeniden dikkat çekti ve yansıttığı insan sevgisi bakımından yeni bir gözle değerlendirildi. 1991 yılı, UNESCO tarafından Yunus Emre'nin doğumunun 750. yılı[12] olarak anılmıştır

   Yaşamı

   Yunus Emre, Bâbâîler isyanının patlak verdiği ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kösedağ Savaşı’nda Moğollara mağlup olarak çöküş dönemine girdiği Anadolu tarihinin en karışık dönemlerinden birinde dünyaya gelmiştir. Adnan Erzi tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi′nde bulunan ve Yunus Emre'nin vefat tarihini 1320 olarak veren ve vefat tarihinde 82 yaşında olduğunu gösteren 7912 numaralı yazmaya göre doğum tarihi 1238 olarak kabul edilmektedir.[11] Yunus Emre’nin doğum yeri hakkındaki rivayetlere dayanan görüşler tutarsızdır. Ancak onun Batı Anadolu’da Sakarya nehri çevresinde bir yerde doğmuş olabileceği ihtimali yüksektir. Yûnus Emre şiirlerinde adının “Yunus” olduğunu söyler. Şiirlerinde isminin önüne “Âşık, Bîçâre, Koca, Tapduklu, Miskin, Derviş” gibi sıfatlar da getirmektedir. Aşık manasına gelen “Emre” lakabıysa on bir şiirinde geçer.[14][15]

   Yunus Emre’nin hayatı hakkında değişik rivayetler, söylentiler mevcuttur. En çok yazılan ve dile getirilen, Yunus’un Tapduk Emre’nin dergahına girip olgunluğa erişmesidir. Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhında[16] bulunduysa da[17], manevi yükselişini Hacı Bektaş-ı Velî′nin kendisini yolladığı Taptuk Emre Dergâhı'nda yaşamıştır ve dergâha çok hizmetler etmiştir[18]. Yunus Emre, Bektaşî geleneğinde ümmî kabul edilmekteyeken Halvetî geleneğine göre alim bir müftüdür. Eski kaynaklarda da Yûnus Emre’nin ümmîliğinden söz edilmektedir. Âşık Çelebi, Yûnus’un medresede başarılı olamayıp Tanrı mektebi'nde ders okuduğunu ifade eder. Ancak Medrese öğrenimi görüp görmediği, icâzet alıp almadığı hususu açık değilse de Yûnus iyi bir tahsil görmüştür. O devrin ilmî ve felsefî sistemlerine Yûnus’un divanında yer yer beliğ işaretler vardır. Bu nedenle Yûnus’un ümmîliği hakkındaki gelenek tarihî bir hakikatı yansıtmaz. Onun şiirlerinde kafiye zoruyla giren Farsça ve Arapça kelimelere, tasavvufi kelimelere ve bilginin getirdiği söz ve terkiblere pek sık rastlanır. Mevlana’nın tesiriyle Divan-ı Kebir’den ve İran’ın en büyük şairi Sadi’den tercüme yapacak kadar Farsça bilmekteydi. Yunus, Kur'an'ı anlayacak kadar Arapçaya da vakıftı. Kur'an ve hadis kültürünü iyi bildiği anlaşılan Yunus, peygamberler tarihini de çok iyi bilmektedir. Yunus, Hind-İran, Yunan-Roma mitolojisinden Kuran-ı Kerim’deki peygamberlerin kıssalarından, hususiyetlerinden, Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin gibi klasik edebiyata geçmiş aşıklardan bahsetmesi onun tüm bunlara vakıf olduğunu göstermektedir.

   Yunus'un yaşadığı yıllar[9], Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve yağmalarıyla, iç kavga ve çekişmelerle, siyasî otorite zayıflığıyla, dahası kıtlık ve kuraklıklarla perişan olduğu yıllardır. 13. Yüzyıl'ın[9] ikinci yarısı, sadece siyasi çekişmelerin değil, çeşitli mezhep ve inançların, batınî ve mutezilî görüşlerin de yoğun bir şekilde yayılmaya başladığı bir zamandır. Böyle bir ortamda, Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân gibi ilim ve irfan önderleriyle birlikte Yûnus Emre, Allah sevgisini[19], aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek yüceltmiştir. Yûnus, bazı şiirlerinde, ilden ile yürüyüp dost sorduğunu, Urum’da, Şam’da kendisi gibi bir garip bulamadığını, âşık olup gurbet ilinde mecnûn gibi gezdiğini; Kayseri, Tebriz, Sivas, Maraş, Bağdat, Nahcivan, Şiraz şehirlerini ve bütün Yukarı illeri (Azerbaycan’ı) dolaştıktan sonra Rum’da, yani Anadolu’da bir müddet kışlayıp baharda sılaya döndüğünü söylemektedir. Yûnus’un seyahatlerinin sebepleri, bunların ne şekilde gerçekleştiği tam olarak bilinmese de tarikatlar döneminde seyahat sûfîlerin hayatında nefis terbiyesinin önemli bir unsuruydu.

   Fikrî ve edebî kişiliği
   « «Gelün tan'şık idelüm, işün kolay tutalum, sevelüm sevilelüm, dünya kimseye kalmaz.”»[20] »

   Bir halk rivayetine göre Yunus 3000 şiir söylemiş, daha sonra Molla Kasım adlı bir zâhid bunları şeriata aykırı bularak 1000 tanesini yakmış, 1000 tanesini suya atmış, kalan 1000 şiiri okurken, “Derviş Yûnus bu sözü eğri büğrü söyleme/Seni sîgaya çeken bir Molla Kasım gelir” beytine rastlayınca pişman olup tövbe etmiş ve Yûnus’un velîliğine inanmıştır. Bu inanışa göre yakılan şiirler gökte melekler, suya atılanlar balıklar, kalan şiirler de insanlar tarafından okunmaktadır. Yûnus Emre'nin 417 şiirinden 138’i aruz, diğerleri hece vezniyle yazılmıştır. Yunus Emre ile ilgili önemli bir mesele de hangi şiirlerin Yûnus Emre’ye, hangilerinin Bursalı Âşık Yûnus’a veya başka bir Yûnus’a ait olduğunun tespit edilememesidir. Bundan dolayı bugüne kadar tam bir Yûnus Emre divanı ortaya konulamamıştır. Sağlığında düzenlediği divanı bulunamadığı için günümüzdeki divanları derlemedir. Yûnus’un şiirleri semâi ve gazel tarzında kaleme alınmıştır. İlâhi, nefes veya nutuk başlıkları altında kaydedilen şiirleri farklı birer edebî tür değildir. İlâhi, nefes ve nutuk, mutasavvıf şairlerin hak ve hakikatten söyledikleri kelâmlardır. Varlıkların her zerresinde Tanrı'yı arayışını coşkun bir şekilde dile getirmiştir. Yunus bu duygu ve bilgiyle olgunlaşıp[21] derinleşen, bazen coşkun[19] bazense rind ve her haliyle cana yakın görünümde bir derviştir. Yunus, düşünüş ve inanışlarını büyük bir sadelik ve kolaylıkla şiirleştirmeye muvaffak olmuştur.[22] İslami taassubun, üzerinde durmaktan çekindiği birçok mesele ile "cennet, cehennem, sırat" ve benzeri gibi kavramlar, onun en zeki ve en hür düşüncelerine mevzu olmuştur. Derviş geçinenleri ve devlet adamlarını en acımasız şekilde yermiştir. Şiirlerini, önceleri sehl-i mümteni denilen her dilin söyleyemeyeceği bir açıklık ve kolaylıkla terennüm edilmiştir.

   Ölümü ve sonrası

   Yunus Emre'nin anısına yapılan Büyükçekmece, İstanbul'daki heykeli ve temsili büstü.
   Yunus-Emre-Çeşmesi Viyana´nın Türkenschanzpark parkında bulunmaktadır.

   Yûnus Emre, "Risalet-ün Nushiyye" adlı mesnevîsinin sonunda verdiği;
   "Söze târîh yedi yüz yediydi, Yûnus cânı bu yolda fidîyidi."[11]

   Beytinden anlaşıldığı kadarıyla H. 707 (M. 1307-8 ) tarihlerinde hayattadır. Yûnus Emre şiirlerinde kendisini “şairler kocası”, “bir âşık koca” diye niteleyerek uzun bir ömür sürdüğünü îmâ eder. Yûnus’un vefat tarihi ve kabriyle ilgili bilgiler de uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki belgeye göre vefat tarihi 1320 kabul edilmektedir. Yûnus Emre'nin vefat tarihi ve kabriyle ilgili bilgiler de uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki belgeye göre vefat tarihi 1320 kabul edilmektedir.[19] Yunus Emre dışında Osmanlı tarihi boyunca Yunus adında başka şairler de yaşamıştır. Bunlardan en önemlisi 1439 yılında vefat ettiği belirtilen Bursalı Aşık Yunus’tur. Yunus Emre Tabduk Emre müntesibidir. Âşık Yunus ise Emir Sultan yolunda bir şairdir. Bursa’da Yunus Emre’ye ait olduğu iddia edilen mezar da ona aittir.

   Sultan II. Murad devrinde Osmanlılara esir düşen György adlı bir Macar tarafından yazılan “Tractatus” adlı eserde Yunus’a ait iki ilâhi kaydedilmiştir. Bu akıncı ocaklarında ve zâviyelerde besteli Yunus ilâhilerinin okunduğunu göstermektedir. Yunus Emre üzerine yayın ve incelemeler ulusal uyanışın da başlangıç dönemi olan 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Divan-ı Aşık Yunus Emre adı altında Yunus şiirlerinin topluca, basılı olarak sunuluşu 1885, 1902, 1909 yıllarındadır. Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Yunus Emre üzerine ilk yayınlar II. Meşrutiyet dönemindedir. 1918'de Fuad Köprülü'nün ünlü eseri Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 1911 yılında Fuad Köprülü Türk Yurdu dergisinde, 1913 yılında Rıza Tevfik Büyük Duygu dergisinde Yunus Emre ile ilgili kaleme aldıkları yazıların bir sonucu olacaktı. Tanınmış Rus şarkiyatçısı Vladimir Gordlevskiy tarafından yazılan makalelerde, 1920’li yıllarda Türkiye’de çok sayıda insanın, Yunus Emre’nin sadece adını değil, aynı zamanda onun şiirlerini de bildiğini, özellikle, tarikatlara bağlı olan dervişlerin, Yunus Emre şiirlerini ezberden okuduğunu belirtmiştir. Cumhuriyet devrinde Burhan Toprak ve Abdülbaki Gölpınarlı'nın derleyip yayınladığı Yunus Emre divanları yayınlandı.

   Onun şiirleri, hem içeriği hem biçimi hem de dili itibarıyla musiki ile bütünleşecek özellikteydi. Yunus Emre'nin şiileri güfte olarak hemen besteleriyle buluştu. Bir ermiş olarak kabul edilip sevilen Yunus Emre’nin ilahilerinin yer aldığı risaleler, kutsal kabul edildi. Yunus kitapları da tıpkı kutsal kitap gibi deri, kumaş gibi mahfazalar içinde korundu. Söz olarak ses olarak nesilden nesile aktarıldı. Kandiller, bayramlar, Cuma geceleri, ramazanlar, teravihler, ölümler, doğumlarda bu ilahiler söylendi. Yahya Kemal’in bir yazısında da belirttiği gibi çocuklar okula başlarken yapılan âmin alaylarında ilk onun ilahilerini duydular. Tarikat ayinlerinde onun ilahileri okundu. Hiçbir tarikat onu kabullenmekte ve benimsemekte bir sıkıntı çekmedi. Halvetî, Nakflî, Kadirî, Rufaî tarikatlarının yanı sıra Alevî erkanlarında, Bektaşî meydanlarında yine o vardı. Onun ilahileriyle Türk musîkisi önemli eserler kazandı. Yunus Emre şiirlerinin bestelenmesi sadece dinî musiki ile sınırlı kalmadı. Bu şiirlerin Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziğii, pop ve rock tarzında bile besteleri yapıldı. Hatta Yunus Emre ilk Türk Oratoryasının da konusu oldu. Ahmet Adnan Saygun tarafından 1942’de, "Yunus Emre Oratoryosu" bestelendi ve geniş bir ilgiye mazhar oldu. Ayla Algan 1969 yılında Yunus’un şiirlerinden oluşan "Bana Seni gerek seni" plağını çıkardı. Zekai Dede’den Sadettin Kaynak’a; Muzaffer Ozak’tan Ahmet Hatipoğlu’na Abdullah Dede’den Fehmi Tokay’a, Cüneyt Kosal’dan Selahattin İçli’ye Hacı Faik Bey’den Bekir Sıtkı Sezgin’e, Rıfat Bey’den Etem Üngör’e kadar onlarca bestekar onun şiirlerini besteledi.

   Yunus Emre Türbesi

   200 ₺ banknotu üzerinde[23] Yunus Emre portresi[24].

   En eski kaynaklar Yûnus Emre'nin mezarının Sivrihisar yakınlarındaki Sarıköy’de olduğu belirtmektir. Sarıköy’deki mezar Ankara-Eskişehir demiryolu hattının yapılması esnasında 6 Mayıs 1946 tarihinde açılmış, kabirdeki bakiyeler geçici mezara nakledilmiştir. Kafatası üzerinde yapılan incelemeler sonucu iskeletin 6 asırdan önceye ve 80 yaşında ölmüş bir adama ait bulunduğunu söylenmiştir. Mezar geniş bir bahçe içine alınmış, medhal kapısına Yunus Emre'nin bir mısrasındaki sevelim sevilelim sözü merkadın altındaki çeşmeye ise Hakdan inen şerbeti içtik elhamdülillah mısrası işlenmiş 1970’te yeni yapılan bir anıtmezara taşınırken kemiklerinin konduğu tabutta 20 binden fazla bir halk kitlesi tarafından kucaklanarak yeni merkadine götürülmüştür.[25] Fuad Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı ve Faruk K. Timurtaş da Yûnus’un mezarının burada yer aldığını kabul ederler. Ancak Yunus Emre'nin mezarı olduğu iddia edilen[3] pek çok mezar ve türbe vardır. Gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Karaman ile ilgili olarak "Kirişçi Baba Camii avlusunda Yunus Emre Hazretlerinin merkadi bulunmaktadır"[25] yazmaktadır. Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsi geçen 23 yerleşim birimi isminden 20 tanesinin şu anda Karaman ili sınırları içerisinde[25] bulunan köy, kasaba, ören yeri isimleri ile birebir aynı olması Yunus Emre'nin bugün Karaman olarak adlandırılan ilin sınırları içersindeki bölgede yaşadığı ve belki de orada vefat ettiği şeklinde yorumlara neden olmuştur.[25]. Ayrıca, mutasavvıf Niyazi Mısri de Yunus Emre'nin mezarının (veya makamının) Limni Adası'nda bulunduğunu ifade etmiştir.

   Eskikeşhir'deki Sarıköy ve Karaman dışında, Bursa; Aksaray ili Ortaköy ilçesi'nde; Ünye; Manisa'nın Kula ilçesi Emre mahallesi; Erzurum, Tuzcu(Dutçu) mahallesi; Isparta'nın Gönen ilçesi; Afyonkarahisar ilinin Sandıklı ilçesi; Sivas yakınında bir yol üstü. Ayrıca Tokat'ın Niksar ilçesinde ve Azerbaycan’da Şeki[26] şehrinde de Yunus Emre'ye ait makamlar bulunmaktadır.

   Eserleri Divan
   Yunus Emre'nin şiirleri[9] bu Divanda[27] toplanmıştır. Şiirler aruz ölçüsüyle ve hece ölçüsüyle[10] yazılmıştır. Fatih nüshası, Nuruosmaniye nüshası, Yahya Efendi nüshası, Karaman nüshası, Balıkesir nüshası, Niyazi Mısrî nüshası, Bursa nüshaları (kopya) bulunmaktadır.

   Risaletü'n - Nushiye

   1307'de yazıldığı sanılmaktadır. Eser, mesnevi tarzında yazılmıştır ve 573 beyitten oluşmaktadır. Eser; dinî, tasavvufî, ahlakî bir kitaptır[28] "Öğütler kitabı" anlamına gelmektedir.

   Tapduk Emre Kimdir?

   Tapduk Emre (d. 1210-1215 - ö. ?), mutasavvıf ve Bektaşi dervişi, Yunus Emre'nin mürşidi. Horasanlı olup Cengiz Han baskısı sıralarında Anadolu'ya gelmiştir. 1210 ile 1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin halefidir. Söylenene göre Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'yi yetiştirme işini Taptuk Emre'ye bırakır. Tarihçilerin "koyu (aşırı) Bâtınî" dediği Taptuklular,[kaynak belirtilmeli] Taptuk Emre adlı Türkmen babasının çevresinde oluşan kitlelerde birleşiyorlardı. Taptuk Emre’den itibaren Anadolu’da bir “Taptuklular” topluluğunun varlığına rastlanır. Nallıhan Taptuk Emre dergâhına kırk yıl odun taşıyan derviş Yunus, taptukluların yetiştirdiği en büyük ozan olarak karşımıza çıkmaktadır.

   Taptuk Emre'nin mezarı, Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Emrem Sultan Köyü'nde bulunmaktadır. Bununla birlikte Karaman ilinin şehir merkezinde bulunan Yunus Emre Camisi'nin bahçesinde Yunus Emre'nin ve Taptuk Emre'nin mezarları vardır. Mezarların gerçek yeri belli olmamakla birlikte tarih araştırmacıları Karaman ve Eskişehir olasılığının yüksek olduğunu düşünmektedir.

   İskender Pala'nın "Od" isimli romanında Tabduk Emre'den de bahsedilmektedir.
   Adının anlamı
   Tapduk sözcüğü, İslamiyet öncesi Türk topluluklarında da var olan bir isimdir. Tapduk, Türk ve Altay mitolojisinde yer alan söylencesel kahramandır. Tapdık (Taptık, Taptuk) da denir. Kötücül varlıkları temizlemek için gökten yere indiğine inanılan efsane kahramanıdır.[1] Pek çok görüşe göre Yunus Emre’nin şeyhi olan Tapduk Emre’nin adının buradan geliyor olması muhtemeldir. Hatta bazı araştırmacılar tarafından, Tapduk Emre'nin tarihsel bir kişilik olmadığı, bu eski efsane kahramanının Yunus Emre'nin yaşam öyküsüne halk kültürü ve toplumsal bellek tarafından uyarlandığı öne sürülmektedir. Celal Beydili'ne göre Tapduk isminin anlamı "tesadüfen bulunmuş" (Azerice "tapmak" sözcüğü bulmak manasına gelir)[2] demektir ve ilahi bir güç tarafından gönderilerek bulunan çocuk motifiyle bağlantılıdır. Emre sözcüğünün ise İmre kavramı ile bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Amramak/Emremek/İmremek aşık olmak demektir ve Emre kelimesi de aşık manası[3] taşır.

   Yunus Emre’nin Sandıklı’da olduğuna canı-u gönülden inanan,bu konuda araştırmalarından ilham aldığım rahmetli Osman Attila’nın bir dörtlüğü ile başlayarak kendisini rahmet ve minnetle anıyorum.

   “Yunus Benim hemşehrim,

   Sandıklı Çay Köyü’nde.

   Sakarya boyu derim,

   Anarım beş öğünde.”

   Tarihi boyunca önemli gelişmelerin yaşandığı, her devirde cazibe merkezi olan Sandıklı’nın en önemli değerlerinden birisi Tapduk Emre ve Yunus Emre’dir. Tapduk ve Yunus Emre’yi anlatmadan önce Anadolu’ya gelişlerini ve yaşadıkları çağı bilmek onların ve üstlendikleri misyonları daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

   ANADOLUYA YAPILAN GÖÇLER: V.Yüzyıldan başlayarak Hazar Denizi ve çevresinde kalabalık halk kitleleri oluşmuş ve bunun neticesinde ekonomik, toplumsal ve siyasi konularda buhranların oluşmasına neden olmuştur. Türklerin Anadolu ile ilk tanışmaları M.S. 450’lerden sonra olmuştur. (Turan,1973:69)

   Anadolu’nun fethedilmesi ve iskanı doğrultusunda yapılan asıl göçler 1.000 ‘li yıllarda başlar. Özellikle Büyük Selçuklular döneminde Çağrı ve Tuğrul beyler , İbrahim Yınal , kKutalmış ve Yakuti beyler Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir. (V.Gordlevski/Çeviri,Yaran 1988 ) 1071 yılında yapılan Malazgirt Savaşıyla da Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. 1071-1079 yılları arasında Kutalmışoğullarının Anadolu Selçuklu Devletini kurmaları sırasında Anadolu’ya büyük Türkmen akınları olur. (Turan,1971:163) Büyük boylardan kopan küçük özerk gruplar Anadolu’ya gelerek Türkiye’nin temelini atmışlardır. (Togan,1988:134) Anadolu’ya asıl toplu göçler Asya’da ortaya çıkan Moğol-Cengiz olayı ile başlar. Cengizhan Asya’nın tümüne egemen olan bir devlet olur. Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Anadolu’ya doğru genişlemek ister. Bu hareketi huzursuzluklara neden olur. Bazı devlet ve beylikleri yıkar. Sivil halka büyük zarar verir. Kıyım ve zulüm uygulanır. Selçuklu ülkeleri Cengizhan’a bağlanır. Asya ve Ortadoğu’nun siyasi çehresi değişir. Tedirgin olan toplumlar Moğol ordularının önünden kaçarak Anadolu’ya sığınırlar. Bu vesile ile Anadolu’ya toplu göçler olur. (Türkay,1979&Turan,1971:163)

   Bu sebeplerle Anadolu XII.Yüzyıldan itibaren Mutasavvıf Derviş akınına uğramaya başlar. Bilindiği gibi Orta Asya, “Horasan Melamiliği” nin kaynağıdır. Asyada’ki siyasi ve toplumsal çalkantılar düşünce ve inanç çevrelerini yeni arayışlar içersine iter. Özellikle Moğol istilası kitlelerle birlikte mutasavvıf çevreleri de ürkütür. Bu göçler sonucunda mutasavvıflar, Anadolu’nun yeni siyasal, toplumsal ve inansal yapılanmasında temel rol oynarlar. Anadolu’daki dağınık boyların yerleşmesinde, tarıma geçerek üretim yapmalarında, disipline edilmelerinde Selçuklu ve Osmanlı düzeni içersinde yer almalarında mutasavvıf dervişler öncülük ederler. Bunlar Türkistan, Horasan, Maveraünnehir’de, Melamilik, Yesevilik ve Vahdet-i Vücud akımları içersinde yoğrulmuş kimselerdi. (Barkan,1996:54-56)

   Tasavvuf XIII.Yüzyıl Anadolu’sunda göçebe, yarı göçebe ve köylü çevrelerde önemli temsilciler bulur. Bu akımı Anadolu’ya Horasan Erenleri getirmişlerdir. Bu bir halk tasavvufu akımıdır. Temsilcileri ise baba, dede ve atalardır. Horasan Melamiliğinin devamcısıdırlar. Hacı Betaş-ı Veli’de bu hareket içersinde ortaya çıkacak ve bu harekete yeni bir düzen verecektir.

   TAPDUK VE YUNUS EMRE’Yİ SANDIKLIYA GETİREN SEBEPLER

   Bu çağ Asya ve Anadolu’nun yaşadığı en karanlık çağlardan birisidir. Moğol saldırıları, otoriter zayıflık ve kargaşanın dorukta olduğu bir dönemdir. Bu zamanda Moğol saldırılarına uğramayan, iç karışıklıkları olmayan bir beylik tarafından yönetilen XIII.Yüzyıl Sandıklısı aynı zamanda bir derviş yatağıdır. Böyle olmasındaki sebep ise yüzlerce mutasavvıfa Germiyanoğulları (1300-1429) beyliğinin kuçak açmasıdır. Germiyanoğulları beyliği, beylikler devri Türkiye’sinde , askeri, siyasi, güçlü devlet teşkilatı ve Türk kültürünün gelişme sağlaması bakımından beylikler arasında önemli bir yer tutmaktadır.(Uysal,2006:13) Moğolların 1272 yılında Selçukluyu hakimiyeti altına almasından sonra Türkiye Selçuklularının parçalanması ve 1318 yılında Selçuklu beylerinin uç beyliklerine sığınması sonucu devlet siyasi istikbalini kaybetmiştir. Afyonkarahisar’da bulunan Sahipataoğulları, Karamanlıların ve Moğolların tecavüzlerine karşı Kütahya’daki Germiyanoğullarının himayesine girdi. (Şahin,2006:517) XIII. Yüzyılda Afyon kalesi Germiyanoğullarının elindedir. (Darkot,1992:278 )

   Bu dönem Sandıklısı ise; İlhan Hükümdarı Ebu Said Bahadır Han Anadolu genel valiliğine Emir Çoban’ın oğlu Demirtaş beyi görevlendirmiştir.1318888 yılında Konya’ya gelen Demirtaş bey kendisine itaat etmeyen beyleri cezalandırmak için üzerlerine yürümüştür.Bu sırada Karahisar Devle’de sıranın kendisine geldiğini hisseden Sahipoğlu Ahmet bey Germiyan beyi Hüsameddin Yakup beyden yardım ister. Germiyan beyi yardım etmekle kalmayıp kızını Sahipoğlu Ahmet beyle evlendirir. (Karakuş,2009:68 ) Kızının düğün hediyesi olarak Sandıklı başta olmak üzere bazı topraklarını da çeyiz hediyesi olarak verdi. Germiyan Beyinin sık sık Sandıklıya geldiği ve Sandıklıya önemli eserler yaptırdığını bazı kaynaklar bildirmektedir. (Uysal,2006:89,96,243,245,295)

   Kısaca 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşından sonra Anadolu XIV.Yüzyıla kadar kaos ve anarşi içinde yuvarlanır. Bu kaosa bağlı olarak Selçuklu yönetimi Afyonkarahisar’ın huzur ve sakin ortamına sığınır. Devletin hazinesi burada korunur.Yönetimle iyi ilişkiler kuran Mutasavvıf derviş ve Mevlevilerde yönetimle birlikte Afyonkarahisar’a intikal ederler. Bu sebeple Afyonkarahisar ve çevresi bir cazibe merkezi haline gelir.Bugün Sandıklı ve çevresinde tespit edebildiğimiz ve haklarında bilgi sahibi olduğumuz üçyüz’ün üzerinde türbe ve yatırın bulunması da bunu göstermektedir. (Karakuş,2013:2)Tapduk Emre’yi dolayısıyla Yunus Emre’yi de Sandıklı’ya getiren en başında güvenli bir yer olması ve mürşid seceresinde yer alan mutasavıflardır diyebiliriz. (Karakuş,2011:72)

   TAPDUK EMRE KİMDİR?

   Horasan erenlerindendir.1210-1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Tapduk Emre, Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi şekil-1TDV,2010) ile 1318-1358 yılları arasında yazılan Ariflerin Menkıbeleri (Eflaki,1989) isimli eserlere göre Hacı Betaş-ı Veli’yi Mevlana ile çağdaş gösterir (1207-1273). Seyyid Mahmut Hayrani (Ö.1268 ), Nureddin Bin Caca (1256-1277 yılları arasında yönetimdedir.) Hacim Sultan çağdaşları arasındadır. (Eyüboğlu,1989:78-81) Tapduk Emre Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifesidir. Menakıpnamelere göre Hacı Bektaş-ı Veli Yunus Emre’nin yetiştirilmesi görevini Tapduk Emre’ye verir. Tapduk Emre’nin yaşadığı çağ ise XIII.Yüzyıldır. (Köprülü,1984:263) Tapduk Emre Buhara tarafından Anadolu’ya gelen Sinan ata isimli Orta Asyalı bir Türk şeyhi tarafından irşad edilir. (Gölpınarlı,1965:24) (Şekil-1) Tapduk Emre Sakarya ve çevresinde büyük bir ün kazanır. Ehli beyt öğretisi ile yüzlerce derviş yetiştirmiştir. Bunlardan en önemli şahsiyet ise Yunus Emre’dir.

   TAPDUK EMRE’NİN SANDIKLIDA OLDUĞUNA DAİR BİLGİ VE BELGELER

   Yunus Emre bir beyitinde;

   “Yunus’a Tapduktan oldı, hem Barak’dan Saltuğ’a/ Bu nasip çün cûş kıldı ben nice pinhan olam” (Gölpınarlı,1965:24) diyerek mürşid seceresini sıralar. Bu beyitten yola çıkarak Yunus Emre’nin hocasının Taduk Emre olduğunu söyleyebiliriz. Tapduk Emre’de Yunus Emre gibi mürşidlerinin peşinden yürümüştür. Tapduk Emre’yi Sandıklı’ya getiren Yunus Emre’nin beytinde geçen Barak Baba, Sarı Saltuk gibi mürşidler ve Velayet-namede adı geçen Hacim Sultan gibi erenlerdir. Kısaca bu isimlerden bahsetmek gerekirse;

   Saru Saltuk: Türbesi Sandıklı ilçesine bağlı Saltuk Sultan (Saltık) köyündedir. H.1289/M.1875 TARİHLİ Sarı Saltuk Vakfına ait EV.d.22312 numaralı BAO Belgesi mevcut olup, Barak Babayı irşad etmiştir.( BOA,2567 numaralı Avarız Defteri)

   Barak Baba: İrşad vazifesini bu yörede yerine getirmiştir.Ondan hatıra Barak Damları köyü mevcuttur. Günümüzde Celiloğlu köyünde mezarı bulunmakta olup son yıllarda adına bir mescid yapılmıştır.

   Taptuk Emre: Türbesi Çayköydedir. Hacı Bektaşi Veli’nin izniyle Yunus Emre’yi irşat etmiştir. şekil-2

   Taptuk Emre’nin Mezarının bulunduğu yerler:

   1-Afyonkarahisar ili Sandıklı İlçesi Yunus Emre Mahallesinde (Çayköy’de) ( Şekil-3-4)

   2-Ankara ili Nallıhan ilçesi Emrem Sultan köyünde

   3-Karaman ilinin şehir merkezinde bulunan Yunus Emre Camii’nin bahçesinde.

   4-Aksaray ilinin Ekecik dağı yakınlarında bulunan Taptuk köyünde

   5-Eskişehir İlinde

   Yunus Emre:Türbesi Sandıklı Merkez Yunus Emre Mahallesindedir. (Eski Çay Köy’de). İnsanlığı irşad etmiştir. Bu mürşitler zincirinin Sandıklıda olması,Yunus Emre’nin Sandıklılı olduğunu gösterir.

   Hacim Sultan: Asıl ismi Recep olup soyunun peygamber efendimize dayandığı bilinmektedir. Tapduk Emre’nin çağdaşı olup Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifesidir. Oniki imam sırrı olan on iki posttan kilerci postu Hacim Sultan’a aittir.Adına kayıtlı Tekke ve zaviye kayıtları mevcuttur. H.1302/M.1885 tarihli Osmanlı Salnamesinde Sandıklı’da olduğu belirtilmekte olup ayrıca Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit’in Hacim Sultan tekkesine ait beraatları mevcuttur. (Bayar,2011:295 & Karakuş2013:109)

   Tapduk Emre ve Yunus Emre’nin mürşitler zinciri Sandıklı dışında hiçbir yerde yoktur.


   Yine son yıllarda Yunus Emre konusunda yapılan araştırmalar sonucunda Tapduk Emre’nin mezarının Sandıklı’da olduğu tezini güçlendirecek belge ve bilgilere de ulaşılmıştır. Bunlardan en önemlisi Taptuk Emre Türbesine ait Tapu kayıtlarıdır. Sandıklı Tapu Sicil Müdürlüğünde kayıtlı olup; Ada NO: 414, Parsel No: 12, Kütük Sahife No:1239,Pafta No:55, 95 metrekarelik Vakıflar Müdürlüğü adına kayıtlı türbesi vardır. (Şekil-2)

   YUNUS EMRE KİMDİR?

   Türk milletinin bağrından çıkardığı bu büyük gönül ve tasavvuf insanı, halk edebiyatımızın en güçlü şairi Yunus Emre’dir.Yunus Emre’nin hayatına dair bilinenler çok az da olsa bu bilinmezlik onu daha da yüceltmiştir. Bu sebeple Anadolu’da onlarca makamı, türbesi bulunmaktadır. Bazı belgeler,kaynaklar ve Yunus Emre’nin mısraları hayatı hakkında bizlere ipuçları vermektedir. Yunus Emre bir mısrasında;

   “İlk adım Yunus idi/ Adımı aşık taktım” (Tatçı,1991:228 ) demektedir. Bu mısralardan yola çıkarak asıl adının Yunus olduğunu (Köprülü,1984:257)Emre sıfatının ise şeyhinden aldığını söyleyebiliriz. Yunus Emre’nin şiirlerini incelediğimizde isminin önünde sıfat olarak,miskin, günahkar,aşık,biçare,derviş ve Tapduk’un Yunus’u sıfatlarını kullandığını görmekteyiz. Yunus Emre’nin nerede doğduğu ve öldüğü sırrı hala kendini korumaktadır.

   Yunus Emre’nin doğum tarihi konusunda İstanbul Beyazıt Devlet kitaplığında bulunan 7912 numaralı bir mecmuada “Vefat-ı Yunus Emre, sene 720, Müddet-i ömür 82 yazılıdır. Bu kayıttan çıkan sonuca göre Yunus Emre’nin H.638/M.1240 yılında doğduğunu söyleyebiliriz. Bunu Yunus Emre’nin şiirlerinde kullandığı çağdaşlarının isimleri de teyit etmektedir.Yunus Emre sık sık Mevlana,Seydi Balum,Geyikli Baba,Barak Baba, Sarı Saltuk babadan bahsetmekte olup bundan yola çıkarak Yunus Emre’nin XII.Yüzyılın ikinci yarısı ile XIII.Yüzyılın ilk yarısında yaşadığını söyleyebiliriz. Bu tarihler Selçuklu Devletinin yıkılış, Osmanlı Devletinin ise kuruluş devrelerine yani Osman Gazi dönemine (H.724/M.1324) rastlamaktadır. Yunus Emre’nin ihtiyarlık dönemine rastlayan Risaletün Nushiyye isimli eserinde geçen;

   “Sözde tarih yediyüz yedi idi,/ Yunus canı yolda fidi idi” mısraları da bunu teyit etmektedir.

   YUNUS EMRE’NİN ATALARI

   Dr.Muharrem BAYAR’ın 2009 yılında sunduğu bildirisine göre, Yunus Emre Horasan erenlerindendir. Şeyh Hacı İsmail Cemmati dervişlerindendir. Konuyla ilgili bir vesika da “adı geçen şeyh İsmail cemaatinin dervişlerindendir. Horasan diyarından gelmiş aziz imiş.Buraya gelerek yurt tutarlar,oğlu Musa paşa (Evin büyük çocuğu) ile burada bir zaviye yaptırarak kendisine uyanlarla burada otururlarmış.”( BOA,Nr.871 Bu belgeden yola çıkarak Yunus Emre’nin Şeyh İsmail Hacı’nın Cemaati ile birlikte, Anadolu’ya geldiğini, evlenip çoluk çocuğa karıştığını söyleyebiliriz.

   Yunus Emre’nin Dedesi Şeyh İsmail Hacı’nın Cemaati ile Horasandan geldiklerini gösteren belge. 924/1518 BOA Tahrir Defteri No:455 s.219 (Şekil-5)

   Yunus Emre yine bir mısrasında;şekil-5

   “Bunda dahi verdin bize oğul-u kız-u çift helal

   Anda dahi geçti arzum, benim ahım didar içün” söylediği sözlerde teyit etmektedir. (Timurtaş,1989:132)

   Sandıklı XII. Asırdan XIX. Asra kadar çeşitli aşiretlerin iskan olduğu yerdir. Çepni, Dola, Eymir, Bekdeş, Devlet-han,Karkın,Kınık, Kızılca,Kızık, Sorgun,Dodurga gibi köy isimleri birer aşiret, cemaat isimleridir.Bu veriler Yunus Emre’nin Horasan gelerek Anadolu’yu karş karış gezerek Sandıklı’ya yerleştiğini destekler.

   YUNUS EMRE’NİN ESERLERİ

   Yunus Emre’nin bilinen iki eseri vardır. Bunlardan bir tanesi Divanı , diğeri ise Risaletün Nushiyyedir.

   Yunus Emre Divanları: Yunus Emre’nin en çok bilinen eseri Divanı’dır. Fakat bu eserin aslını veya en eski nüshasını tespit etmek çok zordur. Yunus Emre divanı’nın Türkiye, dünya veya şahıs kütüphanelerinde elliden fazla yazma nüshası bulunmaktadır. Bu eserler daha sonra şifahi olarak derlenmiş veya bir yazmadan istinsah edilmiş nüshalardır.Bugüne kadar yapılan araştırmalarda Yunus Emre’nin kendi kaleminden çıkmış bir nüshaya rastlanmamıştır.

   1-FatihNüshası: Eski ve yeni el yazması Yunus Emre divanları içinde 15. y.y.da istinsah edildiği anlaşılan Süleymaniye Kütüphanesi-Fatih bölümünde bulunan el yazması nüshadır. (Behçetoğlu,1991:5)

   Fatih nüshası istinsah tarihi belli olmamakla birlikte, yazı karakteri, imla ve kağıt özellikleri yönüyle 15. y.y özelliğini göstermektedir. Huruf-u Hece usulüne göre tertip edilen bu eser, her yönüyle 15. y.y özellikleri arz etmektedir. Huruf-u Hece usulüne göre tertip edilen bu eser, bilinen Yunus Emre Divanlarının en iyisidir, ancak istinsah edeni bilinmemektedir.

   2-Nuruosmaniye Nüshası: Nuruosmaniye Kütüphanesi 4904 numarada kayıtlıdır. 315 yapraktan müteşekkildir ve içerisinde 219 adet şiir bulunmaktadır. İstinsah tarihi H.940, M.1534 dür.

   3-Yahya Efendi Nüshası: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Hahmud Efendi bölümünde 3480 numarada kayıtlıdır.107 yapraktan oluşan bu Divan’da 302 şiir yer almaktadır. 16.y.y.da istinsah edilmiştir.

   4- Karaman Nüshası: Karaman nüshası olarak bilinen bu nüsha Merhum Baha Kayserilioğlu’nun elindeki nüshadır.

   5-Balıkesir Nüshası:Bu nüsha Balıkesir İl Halk Kütüphanesi 451 numarada kayıtlıdır.

   6-Niyazı Mısri nüshası: Topkapı Sarayı Müzesi,Hazine Kütüphanesinde 303 numarada kayıtlıdır. Şerh-i Gazel-i Yunus Emre adlı bu nüsha H.1127 tarihinde istinsah edilmiş olup, 16 yapraktan oluşmuş ve nesih yazı ile yazılmıştır.

   7-Bursa Nüshası: Bursa İl Halk Kütüphanesi Eski eserler bölümünde 882 numarada kayıtlıdır. Nesih yazı ile yazılmış olan bu nüshada 120 şiir bulunmaktadır ve 53 yapraktan oluşmuştur.

   Risalet-ün Nushiyye (Öğütler Kitabı): Mesnevi biçiminde aruz ölçüsü ile yazılmıştır. 537 beyittir. Didaktik mahiyette kaleme alınmıştır. Başta 13 beyitlik bir başlangıçtan sonra kısa bir düz yazı vardır. Arkasından destanlar gelir. Eserin baş kısmında ateş, su, hava, toprak gibi dört unsurdan yaratılmış olan insandan ve insana üflenen candan söz edilir. Nesirle yazılan bölümde akılla iman hakkında açıklamalar yapılır. Eserin asıl bölümünde ruhtan, nefisten, öfke ve sabırdan, insanın çeşitli huylarından söz edilir. Öğretici ve öğüt verici bir yapıttır.

   Afyon’daki Kayıp Divan:Yunus Emre’nin kendi el yazması olduğu söylenen divanı olduğunu biliyoruz.Bu konuda Güneyde Kültür Dergisinin Yunus Emre özel sayısında şöyle yazmaktadır; “Hocaların hocası,merhum Ord.Prof.Dr. Süheyl Ünver hocamız 1935 senesinden beri Afyonkarahisar ilini her teşriflerinde bizim fakirhaneye şeref verirlerdi. ”Tabip Behçet” dedemizden kalan çoğu el yazması olan binlerce kitabı elden geçirirdi. Bir gün kanepeden sevinçle sıçrayarak:”Muzaffer bu Yunus Emre’nin kendi el yazısı ile yazdığı divanıdır. Muhammediye’nin yanına koy.Böyle kıymetli eserler böyle ahşap binalarda zor saklanır. Sen bir çelik kasa veya dolap alacaksın. demişlerdi. Merhum beş on sayfalık yarı çürümüş yapraklara tekrar tekrar bakıyordu. “Ben Yunus’un el yazısı hayli divanını gördüm. Bu hiç birine benzemiyor.Divanın son yapraklarında “…Eğri büğrü söyleme.Sonra seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir..” satırlarını arıyordu…” (Atilla,1977:108 )

   Sandıklı’da Kaybolan Cönkler ve Fetva:Yunus Emre’nin Çayköyde bir Divanı olduğunu bazı kaynaklar ifade etmektedirler. Yunus Emre’nin Sandıklı’da olduğunu savunan Milli Şair Osman Atilla,”Yunus Emre ve Tapduk Emre’nin Mezarları ve Kaybolan Cönkler “ isimli bildirisinde konuyla ilgili şunları söylemektedir.” 1965 Yılında Çay köye gittiğinde köy sakinlerinden;”Bundan 50 yıl kadar önce köye bir misafir geldiğini, gelenek görenek gereğince bu misafirin köy odasında ağırlanarak ikram gördüğünü, ifadelerine göre “ehli dil ve bir kişi olduğunu (Tahminimiz bu kişi edebiyat tarihçisi olacak) bu zatın köy odasındaki cönkleri bir hafta kadar okuyup incelediğini söylediler. Hafta sonunda bu kişinin,sabahın erken saatlerinde, tan yeri ağarmak üzere iken , misafir edildiği köy odasını ansızın terk ettiğini ve okuduğu cönkleri alıp gittiğini acı acı ifade ettiler. Büyük bir olasılıkla bu cönkler Divanın tamamı idi.” Yine Osman Attila’nın mahallinde yaptığı araştırmalar sonucu Sandıklı’da Yunus Emre hakkında yazılmış bir fermandan bahsetmektedir. (Topbaş,1991:20) Attillla, “Sandıklı’lı hemşehriler, Yunus Emre’ye ait deri üstüne yazılmış bir fetvayı da, Sandıklı’dan ayrılan bir hemşehrinin alıp gittiğini söylediler. Kişi ortada yok,görüşemedim.Eskişehir’e yerleştiğini naklettiler..” Demektedir.

   Yunus Emre’nin Mezarları:Yunus Emre’nin Anadolu’da pek çok mezarı, türbesi ve makamı vardır. Bunların çoğu halk rivayetleri arasında söylene gelmiş, sağlam bir belgeye dayanmayan mnenkıbelerdir. Yunus Emre’den yüzyıllar sonra yazılmış bazı kitaplardaki verilen bilgilerde halk söylentilerine dayandığı için geçerli değildir. Yunus Emre’ye ait olduğu bildirilen bazı arşiv belgelerindeki olaylar,yer isimleri,kişiler ve tarihler arasındaki uyumlar iyi incelenmediği için yanlış yönlendirilmiştir.

   1-Sandıklı –Çay köy(Yunus Emre Mahalesi)

   2-Karaman-Yunus Emre Camisinin Avlusunda Şeyhi Tapduk Emre’nin yanında

   3-Afyonkarahisar-Döver’de

   4-Bursa’da

   5-Eskişehir,Mihalcık ilçesine bağlı Sarıköy Yunus Emre)

   6-Erzurum-Palandöken-Tuzcu Köyü

   7-Aksaray’da

   8-Ordu-Ünye-Sivas Yolu Üzerinde

   9-Bandırma’da

   10-Isparta -Keçiborlu-Busta Köyünde

   11-Kula Salihli Arasında bulunan Emre Sultan Köyünde

   12-Bolu’da

   13-Kütahya-Sakarya Suyunun birleştiği yerde

   14-Kocabaş Köyünde

   15-Isparta-Eğirdir’de

   1 6-İzmir-Tire’de

   17-Kırşehir’de

   18-Manisa-Kula’da

   19- Sivas’ta.

   Ayrıca Azerbaycan’da 3üç ayrı yerde de kabri bulunmaktadır.

   BAŞKA YUNUSLAR

   Türk edebiyatını incelediğimizde birbirinden farklı, aynı tarzda şiirleri bulunan başka Yunuslarında olduğunu görüyoruz. (Köprülü,1984:290) Bu Yunuslardan ikisinin kimliği belli değildir. Birincisi mahlas olarak da Aşık Yunus’u kullanan, bazen de kendisini “Yunus”, “Derviş Yunus” ve “Yunus Emrem” diye anan XV.Yüzyılda yaşamış bir şairdir. Halveti tarikatının Nurbahşi koluna mensup olduğu ve 1439-1440 yıllarında veya bundan bir müddet sonra öldüğü sanılan bu şair meşhur veli Emir Sultan Hazretlerini övmekte, Yunus Emre’den de saygıyla bahsetmektedir. Bursa’da Yunus Emre’ye atfedilen mezarın bu Yunus Emre’ye ait olduğu görüşü çoğunluktadır. “Şol Cennetin ırmakları,Adı güzel kendi güzel Muhammed” gibi şiirlerin bu zata ait olduğu sanılmaktadır.

   Bir başka Yunus ise Said Emre’dir. Asıl adı Molla Sadeddin olan Said Emre, 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başında yaşamış, Aksaraylı bir âlimdi.Hacı Bektaş-ı Velî‟nin “Makâlât” adlı eserini Arapçadan Türkçeye çevirir. Hacı Bektaş-ı Velî, ona Yunus Emre tarzında şiir söylemesinden dolayı, “Said Emre’ adını vermiştir. Osmanlı Arşiv Belgelerine göre, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde Said Emre adına bir vakıf, zâviye ve mezar bulunmaktadır.Said Emre, Hacım Sultan’a bağlı bir sûfî olarak, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde zâviyesini o dönemde kurmuş olmalıdır.( VGMA 1755, HD. 1110/ 94; Evkâf Nezâreti Bütçesi (ENB), 1327: 187)

   Raif Yelkenci‟nin 14. yüzyıla ait olduğu sanılan Yunus Emre Divanı’nda da,Yunus’un şiirleri arasında Said mahlaslı üç şiir daha vardır. Bu şiirlerden ikisi aynı zamanda, Prof. Ritter nüshasında bulunan Said Emre’ye ait olduğu sanılan şiirlerin arasında da bulunmaktadır. Şu halde, Said Emre 13. yüzyılın sonu, 14. Yüzyılın başında yaşamış, Hacı Bektaş-ı Velî’nin yanında yetişmiş, Hacı Bektaş-ı Velî’den sonra, onun halîfelerinden Hacım Sultan’a intisâb etmiş,Yunus’un en yakın takipçisi sûfî bir şâirdir. ( Köprülü, 1927: 302; 2003: 362)
   -----------------------

   1991 yılının, UNESCO kararı ile “Yunus Emre Sevgi Yılı” olarak ilân edilmiş olması, sadece büyük şâirimizi bütün dünyaya tanıtmak bakımından değil; Türk duygu ve düşüncesinin, dünya milletlerine anlatılması bakımından da büyük yararı olmuştur. Zira Yunus’un bütün eserleri bir yana, sadece;

   “Gelin tanış olalım

   İşi kolay kılalım

   Sevelim sevilelim

   Dünya kimseye kalmaz”

   dizeleri ele alınıp incelense görülecektir ki; Türk insanının temel felsefesinde sevgi ve barış yatar… Nitekim Yunus’tan yüzyıllar sonra büyük Atatürk; “Yurtta sulh, cihanda sulh” sloganıyla milletimizin, dünya milletleriyle ilişkilerinin çerçevesini çizmiştir.

   1991, dolu dolu bir “”Yunus Yılı” olarak geçmiştir. Çeşitli kentlerimizde düzenlenen bilimsel toplantılar ve konferanslardan başka; dost ülkelerde de anma toplantıları ve hatta bilimsel sempozyumlar-seminerler yapılmıştır. Keza, çeşitli dillere çevrilen şiirleriyle dünya, Yunus’umuzla, dolayısıyla Türk duygu ve düşüncesiyle tanışmıştır. Dünya artık iyice öğrenmiştir ki; Türk milletinin düşünce sisteminin temelinde barış vardır, insanlık vardır, sevgi vardır…

   YUNUS MEZARLARI

   Yunus Emre’nin, Türkiye içerisinde:

   1. Afyonkarahisar-Sandıklı-Yeniçay Köyü (Mahallesi)

   2. Afyonkarahisar-Döğer

   3. Aksaray

   4. Bolu:

   5. Bursa

   6. Erzurum-Tuzcu Köyü

   7. Eskişehir-Sarıköy (Yunus Emre Köyü)

   8. Isparta-Keçiborlu

   9. Isparta-Uluborlu

   10. İzmir-Tire

   11. Karaman

   12. Kırşehir

   13. Manisa-Kula

   14. Ordu-Ünye

   15. Sivas

   kentlerinde mezarları bulunmaktadır. Bu mezarların hangisi, “Bizim Yunus’un mezarıdır? Bu sorunun sağlıklı bir cevabını bulabilmek, bugün için maalesef mümkün değildir. Varsayımlara dayanılarak, Yunus’un Eskişehir, Karaman ve Kırşehir’de medfun bulunduğu ispat edilmeye çalışılmış, kitaplar neşredilmiştir.1 Bunların en iddialı olanları Cahit Öztelli,1-a Halim Baki Kunter,1-b Refik Soykutl1-c ve Prof. İ. Hulusi Güngör’ün1-d yayımladığı eserlerdir. Ne var ki, bu kitaplarda öne sürülen iddialar incelendiğinde, Yunus’un Eskişehir, Karaman ve Kırşehir’de medfun bulunmadığı hükmüne varılmaktadır. Çünkü, her yazar, bir başka yazarın tezini kendisine göre, inandırıcı olan belgelerle çürütmeye çalışmıştır.

   Kim ne derse desin, Yunus’un hakikî mezarı nerede olursa olsun, O, bütün Türk milletinin kâlbindedir. Yunus Emre’nin üç ayrı mezarına sahip bulunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yetiştirtiği değerli şâir Bahtiyar Vahapzade ne güzel söylemiştir:

   YUNUS EMRE’YE

   Bir yerde ölüp, bes, niye inin yerde doğuldu?

   Aşkında yanırken yeniden bir de doğuldu

   Şi’rindeki hikmetli satırlarda doğuldu

   Bir yerde ölüp, bes, niye min yerde mezarı?

   Hergün kazılır çünki gönüllerde mezarı,

   Otlarda, çiçeklerde ve gönüllerde mezarı.

   Efsane mi, gerçek mi? Bu insan nece insan?

   Varlık sesidir, kopmuş o, Türk’ün kopuzundan.

   Yunus’u böylesine mükemmel yorumlayan, Yugoslavyalı ve Yunanistanlı Türk şâirleri de bulunmaktadır.

   AFYONKARAHİSARLI YUNUS EMRE

   Afyonkarahisar ili hudutları içerisinde Yunus Emre’nin olduğu iddia edilen iki mezar bulunmaktadır. Bunlardan birisi Sandıklı İlçesi’nde, öteki ise Döğer Kasabası’ndadır.

   Biz, büyük Yunus’un, mutlaka bu mezarlardan birisinde medfun bulunduğunu iddia edecek değiliz. Yapacağımız şey, bu yerlerde yapılan tesbitler, halkın inançları ve yazılanları ortaya koymak; konuyla ilgili derinliğine çalışma yapacak olanlara kaynak hazırlamak; dolayısıyla en az başka kentler kadar, Afyonkarahisarlılar’ın da Yunus’un hemşehrisi olduğunu belirlemektir.

   SANDIKLI’DAKİ MEZAR


   Afyonkarahisar’a bağlı Sandıklı İlçesi’nin Yeniçay Köyü, Sandıklı Belediye Meclisi kararıyla 1985 yılında, Belediye hudutları içerisine alındı ve adı da “Yunus Emre Mahallesi” olarak değiştirildi. Bu mahallede “Çanlı” ve “Sel” adlı iki çay bulunmakta olup, bu çayların birleştiği noktada bir mezarlık vardır. Yunus Emre mezarı bu mezarlığın içerisindedir. Önceleri üzerinde taş yığını olan bu mezar, Ali Coşkun adlı bir hayırsever tarafından yeniden inşaa ettirilmiştir.2

   Sandıklı’nın Çay Köyü’nde (şimdi mahalle), Yunus Emre’ye ait bir mezar bulunduğuna ilişkin bir kayıt, Osmanlı Devleti’nin Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinin 1885 (Hicri 1302) tarihli cildinde yer almaktadır.3

   İçinde bulunduğumuz yüzyılda, Sandıklı’daki Yunus Emre mezarına ilk kez, Sadettin Nüzhet Ergün tarafından bir ziyarette bulunulduğunu, çeşitli yazılardan öğreniyoruz. Fakat, bizzat Ergün’ün bu hususta bir yazıyı kaleme almış olduğu hususunda hergangi bir bilgi yoktur.

   Burayı 1937 yılında ziyaret eden (Prof. Dr.) Ali Gündüz AKINCI ise, o zamanki Halkevleri’nin ünlü Ülkü Mecmuası’nda konuyla ilgili izlenimlerini yayımlamıştır. AKlNCI’nın bu yazısının bazı bölümleri şöyledir:

   “…Yunus Emre’ye izafe edilen muhtelif mezarlardan birisi de Afyon’un Sandıklı kazasına bağlı Çayköyü’ndeki mezardır. Bu mezarı Bay Sadettin Nüzhet görmüş ve derlediğim rivayet gerek Prof. Köprülü’nün ve gerek “Vakıatı Üftade”den naklen Bay Abdülbaki Gölpınarlı’nın eserinde mevcutsa da bu mezar hakkında henüz bir yazı çıkmamış olduğu gibi derlediğim rivayet dahi, bu eserlerdekinden farklı olduğundan bu küçük ve noksan tetkiki çıkarmayı faideden uzak görmüyorum.

   Afyon’a bağlı Sandıklı Kazası’na yarım saat mesafede Çayköy adlı bir kariye vardır. Bu köyün güney-doğusunda yazları kuruyan, iki çaycık akar. Bu iki çayın birleşip bir yarımada yaptıkları yer de bir mezar vardır ki kaza halkı tarafından Yunus Emre’ye izafe edilmektedir. Bunun batı tarafında 150 metre uzaklıkta bir mezar daha vardır ki bunun da Yunus’un şeyhi Emrem’e ait olduğu söyleniyor.

   Bu havalide Yunus’a, Yunus Emrem, Emrem Yunus, Emremin Yunus’u gibi adlar veriliyor. Şeyhine ise sadece Emrem deniliyor.

   Eskiden valide olamayan kadınlar Pazartesi ve Cumartesi günleri Yunus’un kabrine gelir, kurban keserlermiş. 30-40 kadın elele yapışıp, mezarın etrafında bir halka yaparak, dönüp oynarlar ve “Ya Rab bana bir oğlan ver adını Yunus koyacağım” derlermiş. Hakikaten bu ziyaretten sonra dünyaya gelen çocukların adları Yunus konurmuş”.4

   Prof. Dr. G.Akıncı, bu bilgileri verdikten sonra, halktan derlediği bazı rivayetleri de nakletmektedir.

   Yunus Emre’nin Sarıköy’de medfun bulunduğunun savunucularından Halim Baki Kunter, Sandıklı’ya kadar giderek araştırmalarda bulunmuştur. Yunus Emre Belgeler-Bilgiler adlı eserin müellifi, Sandıklı’daki Yunus’un “büyük Yunus olamayacağı” hükmüne varmakta, ama şu satırlara da yer vermektedir:

   “…Vakıflar arşivinde yaptığımız araştırmalarda o havaliye (Sandıklı) ait defterlerde Yunus Emre hakkında hiç bir kayıt bulamadık. Ancak mülga Evkaf Nezareti’nin 558 sayfalık bir kitap halinde tabedilmiş olan 1327 (miladi 1911) yılı bütçe kanununa merbut (1327 senesi Kura-yı mevkute a’şar bedelatını gösteren cetvel) de Sandıklı’da Yunus Vakfı diye bir kayıt bulduk. “Ma’mur, mürtezikası ve vakfı mevcut olmayanlar” kategorisine dahil olan bu vakfın 796 kuruşluk bir a’şar bedeli mevcut olduğu, bunun sülüsanı olan 530 kuruş 26 paranın tevkifi ve sülüsü olan 265 kuruş 14 paranın itası mukarrer olduğu yazılıdır. Bu kayıt yukarıda mezarı hakkında izahat verdiğimiz Sandıklı’da Çayköy’ünde Yunus adında bir zat ve ona ait bir mezar bulunduğu mahalli inanış ve tevatürle sabittir. 1327 (M.1911) bütçe kanunundaki bir kayıt da bunu, teyid etmektedir. Ancak halkın söylediği gibi bu Yunus’un Yunus Emre olduğunu teyid edecek hiç bir vesika mevcut değildir.”5

   Halim Baki Kunter, elde ettiği verileri objektif bir şekilde yayımlamış, ama neticede, kendi görüşleri doğrultusunda bir hüküm ileriye sürmüştür.

   Öte yandan, Karaman tezini ısrarla savunan Cahit Öztelli de, Sandıklı’daki Yunus’un, “büyük Yunus” olmayıp, Yunus Emir Bey olabileceğini iddia etmiştir.6

   Müteaddit yazılarıyla, Yunus’un Sandıklılı olduğunu iddia edenlerin başında Osman Attilâ gelmektedir. Bir yazısında “Büyük mutasavvıf Yunus Emre’nin mezarı Sandıklı’dadır” başlığını kullanan Attilâ, Sandıklı Tapu Sicilleri üzerinde araştırma yaptığını belirtmiş ise de, çalışmalarını sonuçlandırmaya ömrü yetmemiştir.7 Osman Attilâ, Konya Turizm Derneği tarafından 10-12 Haziran 1977 tarihinde Konya’da düzenlenen “Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri”nde sunduğu “Yunus Emre ve Tapluk Emre’nin Afyon’daki Mezarları ve Kaybolan Cönkler” başlıklı bildirisinde de Yunus’un Sandıklı’da medfun bulunduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Attilâ o seminerdeki bildirisinin sonunda şunları söylemiştir:

   “Yıllardan beri bu konuda devamlı araştırmalar yapmaktayım. Son olarak 4 Haziran 1977’de hemşerim Sandıklılı emekli Hava Albayı Sayın Abdullah Özkaynak’tan aldığım mahalli bilgileri de dikkatlerinize sunuyorum:

   a. Yunus Emre’nin (zamanındaki gelenek gereği) çok seyahat ettiği inkâr edilemez. Divan’ında bunu doğrulayacak birçok parçalar vardır. Zannımızca, doğuş ve yaşayış itibariyle ömrünün büyük bir kısmını geçirdiği orta ve batı Anadolu’da birçok zaviyeleri vardır. Sandıklı’da da zaviyesi olduğu gerçektir. Ömrünün son günlerini bu zaviyesinde geçiremez mi?

   b. Yunus’un yaşadığı yüzyılda Sandıklı; şâiri cezbedecek dinî ve mistik bir çevre hüviyetindedir. Başta Hacı Bektaş Velî’nin halifelerinden yarım kollu Hacim Sultan olmak üzere bugün Sandıklı’da 56 Şeyh ve Yatır vardır. Bunların çoğu XIII. Yüzyıl sonlarına doğru Sandıklı’ya gelmiş ve yerleşmişlerdir. Bazıları Horasan erlerindendir. Birçoğunun da tekkeleri vardır.

   c. Anadolu’da millî bir birlik kuran Selçuklu saltanatının idarî ve sosyal sebeplerle yavaş yavaş ayaklanmaya yüz tuttuğu bir sırada, birçok tasavvuf şairlerinin diyar diyar halkı irşada çıktıklarını kabul etmek lâzımdır. Yunus’un da aynı harekete tâbi olduğunu seyahatinin sonunda Sandıklı’ya gelerek hayatının son kısmını burada geçirdiğini ve öldüğünü kabul edebiliriz.

   d. Sandıklı şâirlerinden Şeyh Hamza’nın 1758 yılında yazdığı uzunca bir manzumesinin 15-19. mısraları Yunus Emre’ye ait olup şöyledir:

   “Çay köyüdür iki dere arası

   Yunus Emre’dir anın âşinâsı

   Ger sorarsan Tapduk Emre

   Odur hocalar hocası.”

   Böylece Şeyh Hamza, Yunus Emre ve Taptuk Emre’nin Sandıklı’nın Çay köyünde olduğunu iki asır önce ifade etmiştir.8

   Osman Attilâ, anılan bildirisinin bir bölümünde, halk ağzından derlediği rivayetleri de yayımlamıştır. Attilâ, Yunus’un Sandıklılı olduğuna öylesine inanmıştır ki, konuyla ilgili bir de şiir yazmıştır. Şiir şöyledir:

   YUNUS EMRE

   Yunus benim hemşerim

   Sandıklı Çay Köyü’nde

   Sakarya boyu derim

   Anarım beş öğünde…

   Sakarya başı Bayat

   Açılır kanat kanat…

   Fikirle hamur sanat

   Birleşmiş bir düğünde

   Yunus ki minarede!

   Yüreği bir yârede

   Sanmayın biçarede

   Dün dediği bugün de.

   Anadolu’da hep sır:

   Karaman onda yatır

   Erzurum hatırlatır

   Uzanmış büyük ünde

   Issız dağlar Yunus’tur

   Çocuk ağlar Yunus’tur

   Dul otağlar Yunus’tur

   Esenliğin gücünde.

   Varılmaz çarşısına

   Çıkılmaz karşısına

   Paha yok parçasına

   Şairler bölüğünde

   Çevre inler sus deyi,

   Vatanım Yunus deyi.

   Gönül bilmez us deyi

   Büyük şiir göçünde.

   Afyonkarahisarlı araştırmacı Fikri Yazıcıoğlu da Afyonkarahisar Evliyaları ve ilim Adamları adlı eserinde, Yunus Emre için “Sandıklılıdır” tezini savunmuştur. Yazıcıoğlu, bu tezini, ayrıca, 2-3 Mayıs 1991 tarihinde Afyonkarahisar’da düzenlenen “II. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu”na da getirerek, bir bildiri sunmuştur.9

   Sandıklı’daki sosyal ve kültürel hareketlerin başında ya da içerisinde yer alan gazeteci-yazar Mustafa Özer, Yunus Emre’nin Sandıklılı olduğunu ispatlamak için yıllardır çaba harcamakta ve mahalli yayın organlarında yazılar yayımlamaktadır. Özer, çalışmalarını ve teshillerini son olarak şöyle özetlemiştir:

   “1. Yunus Emre, Taptuk Emre ile birlikte kazamıza 3 Km. mesafede, Yeniçay Köyü’nde medfundur.

   2. 16. yüzyılın müelliflerinden Lâmiî (Çelebi, 1472-1532), Nafahat al-uns tercümesinde iki çayın birleştiği yerin kurbunda yatur diye yazmıştır. Yeniçay Köyü’nde Yunus Emre’nin kabri Canlı ve Sel Çayı’nın birleştiği yerin uç kısmında bulunmaktadır. Lâmiî büyük bir ihtimalle kazamızdaki Yunus Emre’nin kabrinden bahsetmektedir.

   3. Yeniçay Köyü’nde Yunus isminin çok olması tesadüfi değildir. Yunus Emre’nin kabrinin bulunmasından ve bu büyük şâire karşı olan sevgilerinden ileri gelir.

   4. Yunus Emre, şeyhi ile beraber yatmaktadır. Bazı yerlerde şeyhi Taptuk’un mezarı olmadan, yalnız Yunus’un mezarı olduğunu iddia ediyorlar. Bu olamaz, çünkü; Yunussun şiirlerinden anlaşıldığı gibi, şeyhi ile aynı yerde yatmak istiyor. Yunus ölmeden önce şu vasiyeti yapıyor:

   “Ko beni yatayım şeyh eşiğinde

   Dönmezim şeyhimden ya ne döneyim.”

   dedikten ve böyle karara vardıktan sonra müritleri bu vasiyeti yerine getirmesinler, o günün inançlarına göre bu mümkün ve ihtimal dahilinde değildir.

   5. Yunus Emre şeyhini metheden şiirler olduğu gibi Sandıklı’da Muradin Türbesi’nde yatan Nurettin Sultan’ın babası Şeyh Hamza’yı da metheden şiirlerinin bulunması ve ayrıca müritlerinin kazamızda bulunması Yunus Emre’nin kazamızda olduğunu ispatlamaktadır.

   a. Hacim Sultan Horasan erlerinden olup Yunus Emre müritlerindendir. Muradin Türbesi’nde yatmaktadır.

   b. Nasrettin Sultan Horasan erlerinden olup Yunus Emre müritlerindendir. Muradın Türbesi’nde yatmaktadır.

   c. Yalıncak Sultan Horasan erlerinden olup Yunus Emre müritlerindendir.

   6. Kasım Paşa 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşayan kumandanlardan olup Sofu Kasım, Molla Kasım diye anılmaktadır. Molla Kasım Afyon’da mutasarrıflık yaparken Sandıklı’da Yunus Emre’nin Divan’ını ele geçirir. Gecek Hamamı’nın mesirelik yeri olan Alibey Deresi’nde akarçay kenarında oturup, Yunus Emre’nin Divan’ını incelemeye başlamış, Molla Kasım’ın zahirî ilimlerde bilgisi olup, batınî bilgilerden haberi yoktu. Tasavvufî terimleri bilmiyordu. Yunus Emre’nin şiirlerini inceleyip tasavvufî şiirlerini beğenmiyerek bir kısmını yakmış, bir kısmını da suya atmıştı. Fakat eline şu mısralar geçince şaşırmıştı:

   “Derviş Yunus bu sözü

   Eğri büğrü söyleme

   Seni sigaya çeken

   Bir Molla Kasım gelir”

   Yunus, yüzlerce sene geriden kendisini irşad ediyordu. Yunus senelerin ardından Molla Kasım’a ismi ile sesleniyordu. Molla Kasım Yunus’un bu kerametinden yaptığına pişman olmuş, o günden itibaren tasavvufa ilgi duymuş, Abdürrahim Mısrî Hazretleri’nin en yakın mürşidi olmuş ve Afyon’da, Kasım Paşa Camiî ile Hamamı’nı yaptırmıştır.

   Molla Kasım’ın Yunus Emre Divanı’nı Sandıklı’da bulması, Yunus Emre’nin kazamızda yaşadığına eri güzel delildir.

   7. Yunus Emre’nin kabrinin yerini manevî bir işaretle Sandıklı Şeyhi Emin Efendi’nin oğlu Ahmet Muhtar Efendi göstermiştir. Ahmet Muhtar Efendi sabah namazını camide cemaatle kılıp evine gelip yatmış, rüyasında da Yunus Emre’nin başını görmüştü. Efendi:

   — Sen hakiki Yunus Emre isen, sadece başını değil, boyunu göster, dedi. Bunun üzerine Yunus boyunu göstermiştir. Tam o esnada sokak kapısı şiddetle çalınmış, Ahmet Muhtar Efendi koşup kapıyı açmıştır. Kapıda telaştan ne dediğini bilemeyecek halde, korkudan tir-tir titreyen bir köylü vardır. Köylü:

   — Hocam ben bu gece hiç uyuyamadım, Yunus Emre beni sabaha kadar hiç uyutmadı, dedi. Meğer, o köylünün tarlasının kenarında, Yunus Emre’nin mezarı bulunuyormuş. Ahmet Muhtar Efendi, köylü ile birlikte Yeniçay Köyü’ne gidiyor, mezarı buluyorlar ve mezarı tarlanın dışında tutuyorlar.

   8. Yunus, Taptuk Emre ile şiirlerinde Barak ve Saltuk babaları da anmıştır:

   “Yunus’a Taptuk’a, Saltuk’a Barak’tandır nasip

   Çün gönülden çuş kıldı men nice pirhan olam”

   Bu şiirde bahsettiği Saltuk Baba, kazamıza 15 Km. mesafede bulunan Saltuk Köyü’nde yatmakta olan Saltuk Baba’dır.

   Yukarıdaki delillerden anlaşıldığı gibi Yunus Emre, kazamız çevresinde yaşamıştır. Yeniçay Köyü’nde şeyhi ile birlikte yatmaktadır”.10

   Sandıklılı Mustafa Özer’in öne sürdüğü iddiaların enine boyuna incelenmesi, Yunus Emre’nin yaşadığı yer(ler) konusunda bir kez daha araştırma yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

   TAPTUK EMRE


   Sandıklı Çay Mahallesi’ndeki Yunus Emre mezarının karşısında, Taptuk Emre’nin mezarının da bulunuşu ilginçtir. Türkiye’deki, diğer Yunus mezarlarının hiçbirisinde böyle bir rastlantı yoktur.

   “Taptuk Emre’nin mezarı, Çay Köy’de Yunus Emre’nin mezarının 150 metre kadar güneyinde, Yeni Cami’in 30 metre kadar doğusunda, Yeni Cami Çıkmaz Sokak’ta, Ali Kaplan, Hasan Özdemir, Yunus Özdemir evleri arasındaki moloz taşlarla yapılmış kuru duvarın çevrelidiği küçük bir bahçe içindedir. Köylülerce Taptuk Emre adıyla anılan mezar beton bir kaide üzerinde üç sıra kırmızı renkli andezit kesme taştan yapılmıştır”.11

   Çay Köy’de (Mahalle) dünyaya gelen çocukların büyük çoğunluğuna “Yunus” ya da “Emre” adı verilmektedir.

   DÖĞER-EMRE SULTAN KÖYÜ

   Afyonkarahisar’ın İnsaniye İlçesi’ne bağlı Döğer Kasabası ile Leğen Köyü arasındaki Emre Köyü yüzyıllar önce, hareketli ve canlı bir hayata sahne olmuştu. Ne var ki, bu köyde yaşayan insanlardan on bir’i, gizli kızılbaş ayini yaptıkları iddiasıyla, Afyonkarahisar Mutasarrıfı Bekir Paşa’nın emriyle idam edilmişler ve kesilen başları, İstanbul’a gönderilmiştir. Bekir Paşa’nın bu zalimliğine karşı isyan eden Emre Sultan Köyü sakinleri, Emre Sultan Türbesi’nin içine kapatılarak ateşe verilmişler ve böylece büyük bir katliam gerçekleşmiştir! Bu olayla ilgili resmî belgeler Edip âli Bakı tarafından yayımlanan bir kitap içerisinde yer almıştır.12

   Emre Gölü kenarındaki, Emre Sultan Köyü’ndeki Emre Sultan Türbesi ile ilgili somut belge, maalesef yoktur. Ancak, bu yer hakkında, esaslı bir araştırma yapılmış da değildir. Afyonkarahisarlı araştırmacı Muzaffer Görktan’ın iddiasına göre, “Emre Sultan isimli yatır, belki de hakikî Yunus olabilir”.13 Görktan, babası Behçet Görktan’ın da aynı kanaatte olduğunu belirtmektedir. Sonradan bataklık haline dönüştüğü için kurutulan Emre Gölü ve Yunus Emre, Muzaffer Görktan’ın birçok yazısına konu olmuştur. Bir yazısında; “Burada, beyazperdede gördüğümüz Liman Gölü’nü andıran şirin bir göl vardı. Minicik bir tepenin önündeki gölde vaktiyle kayıklar yüzer, sazlarından hasırlar örülür, su ördekleri ve envaî renkte kuşlar buraya bir cennet güzelliği verirdi…Yunus’un şiirlerini okuyan genç kızlar, göl kenarında otururlar, bazen sazlardan yaptıkları kayıklarla nişanlı kızlar tepeciğin en üstünde bulunan Emre Sultan’a mumlar dikerek yavuklularına bir an evvel kavuşmaları için Yunus’tan himmet dilerlermiş.”14

   Yunus’un Emre Gölü kıyısındaki Emre Sultan Türbesi’nde yatmakta olduğuna yürekten inanan Behçetoğlu Muzaffer Görktan, bu inancını şu şiiriyle de belgelemiştir:

   EMRE GÖLÜ’NE

   Bir zaman senin de sahillerinde

   Okullu çocuklar güler oynardı

   Gelinlik kızların, şen dillerinde

   Senin için coşkun, türküler vardı.

   Akşamla sürüler köye dönerken

   Nişanlılar düşer köye pek erken.

   “Sevgilim nerde ki? gelmedi” derken,

   Coşkun engininde kimi arardı?

   Kırmızı bir yazma örtmüş başına

   Henüz bu yıl girmiş, onbeş yaşına

   Felek zehir katmış, tatlı aşına,

   Yunus Emre’sine, adak adardı.

   Nerde şimdi onlar, gelinlik kızlar

   Kışa mı çevrildi, bahar da yazlar?

   İçti mi suyundan ördekler, kazlar,

   Ele yağan yağmur, sana da kar’dı.

   Kalemim yazmıyor, başım dönüyor,

   Sanki gözlerimin Nur’u sönüyor.

   Kalbim uyuşuyor, Güney soluyor,

   Emre Göl karardı, akşam oluyor…


   SONUÇ

   Buraya kadar, aktardığımız bilgiler; Sandıklı ve Döğer ile ilgili iddialar, nazarı dikkate alınırsa. Yunus Emre Afyonkarahisarlıdır… Gerçi elimizde somut belgeler bulunmamaktadır, ama kimde böyle bir belge vardır ki?… Öne sürülen belgelerin hepsi de, başkaları tarafından çürütülmedi mi?… Sandıklı’dan alınıp götürülen, Sadettin Nüzhet Ergün veya Abdülbaki Gölpınarlı’nın eline geçmiş olması muhtemel, deri üzerine yazılı fetvada neler yazılıydı? Sandıklı’dan alınıp götürülen cönkler kime aitti ve muhtevasında neler vardı?… Zalim Mutasarrıf Bekir Paşa’nın içindekilerle birlikte imha ettiği Emre Sultan Türbesi’ndeki belgelerde neler yazılıydı?…

   Ne yazık ki bugün bütün bu sorulara cevap verebilmek mümkün değildir. Esasen, Yunus Emre hakkındaki araştırmalarda karşımıza çıkan hangi soruya gerçekti bir cevap bulabildik?…

   En iyisi Yunus Emre’nin mezarını aramaktan vazgeçmek…

   Esasen O, ne orada, ne burada, milletimizin kalplerinde taht kurmuş bulunmaktadır.
   DİPNOTLAR
   * Folklor Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı/M.E.Resulzade Adına Bakü Devlet Üniversitesi’nin Fahri İlimler Doktoru.
   1-a Cahit Öztelli, Belgelerle Yunus Emre, Ankara 1977.

   1-b Halim Baki Kunter, Yunus Emre, Bilgiler-Belgeler, 2. Baskı, Eskişehir 1991.

   l-c Refik H. Soykut, Emrem Yunus, Ahiliği-Kültürü-Yurdu, Ankara 1982.

   1-d Prof. İ. Hulusi Güngör, Devlet Arşivlerindeki Belgelerle Yunus Emre, Karaman 1991.

   2 Ahmet Topbaş, “Sandıklı Çay Köy (Yunus Emre Mahallesi) Yunus Emre ve Taptuk Emre Makamları”, Afyonkarahisar-Beldemiz Dergisi, sayı 32, Ocak-Şubat-Mart 1991, s. 20-22.
   3 İsmail Hızal-Dr. M. S. Aypen, Osmanlı Salnamelerinde Afyonkarahisar, Afyon 1987. s. 70.
   4 (Prof. Dr.) Ali Gündüz (Akıncı), “Yunus Emre’nin Bir Mezarına Dair” Ülkü Mecmuası, Ağustos 1938, sayı: 66, s. 525-527.

   5 Halim Baki Kunter, Yunus Emre Bilgiler-Belgler 2. Baskı, Eskişehir 1991, s. 72

   6 Cahit Öztelli, Belgelerle Yunus Emre, Ankara 1977, s. 65-66.

   7 Osman Attilâ, “Büyük Mutasavvıf Yunus Emre’nin Mezarı Sandıklı’dadır” Kocatepe Gaz., 30 Ağustos 1967. s.1
   8 Uluslararası Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türk Dili Semineri Bildirileri, 1977, s.108-121

   9 Fikri Yazıcıoğlu, Afyonkarahisar Evliyaları ve İlim Adamları, Afyon 1969, s.178-180.

   10 Mustafa Özer, “Yunus Emre Sandıklı’da Yatıyor”, Türkeli Gazetesi, 8 ocak 1970, s. 1-2 ve 4

   11 Ahmet Topbaş a.g.y., s.21

   12 Edip Ali Bakı, Afyonkarahisar’da XVII., XVIII. Asırlarda Meçhul Halk Tarihinden, Afyon 1951, s. 20-24

   13 Behçetoğlu, “Midas’ın Ülkesinde Hazin Bir Gezi”, Türkeli Gazetesi, 26 Nisan 1986, s. 1.

   14 Behçetoğlu, “Yunus Emre’nin Mezarı ve Emre Köyü”, Türkeli Gazetesi.

   Ali Osman KARAKUŞ Kimdir?


   1977 yılı kışında Sandıklı’da doğdu. İlkokulu Bekteş Köyünde, Liseyi ise Sandıklı Lisesinde okudu. Yayın hayatına şiirle ilkokul sıralarında başladı. Şiirlerinde Ozan Çulsuz mahlasını kullanmaktadır.
   Türk Yurdu, Türk Yurtları, Türk Edebiyatı, Yesevi, Sevgi Yolu, Gülpınar,Ozanca,Beldemiz
   Afyon,Dört Mevsim Sandıklı, Pankobirlik gibi dergilerde şiir ve araştırma yazıları yayınlandı.
   Bunun yanı sıra uzun yıllar çeşitli yerel radyolarda sunuculuk ve kültürel proğram
   yapımcılığı yaptı. Yerel araştımalara ağırlık veren yazarın araştırma ve şiirleri, Sandıklı
   Yurt Sesi, Sandıklı Sesi, Sandıklı Yıldızı, Sandıklı Termal gazetelerinde yazı dizisi olarak yayımlandı. Şairlik yönü ağır basan yazar değişik antolojilerde de yer almıştır. Bunlardan bazıları şöyledir, Türkiye Ozanlar Antolojisi, Afyonkarahisarlı Halk Ozanları Antolojisi, Ozanlar Güldeste, Ozanlar Duygu Seli, Anonim Üç, Çam sakızı Çoban Armağanı. Sandıklı araştırmaları konusunda çeşitli komisyonlarda görev almıştır.
   Yayınlanmış Ortak çalışmaları:
   Yakamoz (Şiir)
   Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.1
   Geçmiş Zaman Olur ki Fotoğraflarla Sandıklı cilt.2
   Gün Olur Asra Bedel
   Sandıklı Kilimleri
   Yazarın yayınlanmış diğer serleri ise şöyledir;
   -Elif (Şiir)
   -Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarihte Sandıklı
   -Sandıklı Folkorundan Damlalar Cilt.1
   -Şifalı Frigyanın İncisi Hüdai Kaplıcaları
   -Oku Beni Yaz Beni / Şehitler Destanı
   -Yunus Emre Türbesi
   -Sandıklı Ulu Cami
   -Tarihi Sandıklı Hisarı
   -Hüdai Kaplıcaları
   -Akdağ Tabiat Parkı
   -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle ilgili Halk İnançları Cilt.1
   -Dediler ki Vatan Sağolsun, Sandıklı’lı Şehitlerimiz.
   Araştırma çalışmaları devam eden yazar çeşitli bilimsel toplantılarda Sandıklı
   ile ilgili bildiriler sunmuştur. 2011 yılında yapılan Sandıklı Araştırmaları
   Sempozyumunda düzenleme kurulu üyeliğini de yapan yazar,“Sandıklı Türbeleri
   ve Halk Kültürüne Etkileri” isimli bir bildiri sunmuş olup sempozyum bildirileri
   Ege Üniversitesi tarafından aynı isimle kitaplaştırılmıştır.
   Yazarın hazırlığı tamamlanmış baskıya hazır eserleri ise şöyledir;
   -Geçmiş Zaman olur ki Fotoğraflarla Sandıklı Cilt.3 (Komisyon)
   -Şeyh Safa Hayatı ve Divanı
   -Sandıklı Türbeleri ve Türbelerle İlgili Halk İnançları Cilt.3
   -Sandıklı Yöresinde Mani Söyleme Geleneği ve Sandıklı Halk Manileri
   -Sandıklı Efsaneleri
   -Sandıklı ve Çevresinde Masal Söyleme Geleneği ve Sandıklı Masalları
   -Sandıklı Folklorundan Damlalar-2
   -Gurbette Yalnız bir Şair, Sandıklı’lı Fikri
   -Sandıklı’lı Şair ve Yazarlar Antolojisi
   -Sandıklı ve Çevresinde Eğlence Kültürü (Çocuk ve Yetişkin Oyunları)
   -Sandıklı ve Çevresinde Köy Odası Geleneği
   -Han Buyruğu (Şiir)
   -Zemheride Açan Çiğdem (Şiir)
   -Köyden Şehre Mektuplar (Şiir)
   -Sandıklı’da Sporun Dünü Bu günü
   -Kaybolan Değerlerimiz
   -Sandıklı Halkevi Kuruluş ve Faaliyetleri
   -Şiirlerle Sandıklı Antolojisi
   -Hikayeli Sandıklı Türküleri ve Yeni Türkü Derlemeleri
   Araştırması devam eden çalışmaları:
   -Sandıklı ve Çevresinde Halk Hekimliği ve uygulamaları
   -Tarih ve Folklor Açısından Kasaba ve Köylerimiz / -Sandıklı’da Kitabeli Yapılar
   ve Sandıklı Kitabeleri -Sandıklı ve Çevresinde Halk İnançları ve Uygulamaları
   -Meşhur Lakaplar ve Hikayeleri -Sandıklı Sözlüğü gibi araştırma çalışmaları
   devam etmektedir. Araştırmaya olan merakı ile ortaokul sıralarında Osmanlı
   Türkçesini öğrendi. Öğrenim hayatına ise Anadolu Üniversitesi Tarih Fakülte-
   sinde devam etmekte olan yazar halen Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi
   Sandıklı Satış Mağazasında görevli olup evli ve üç çocuk babasıdır.

   YUNUS EMRE SÖZLERİ


   İyi sözün aslın bilen derdi bu söz nerden gelir
   Söz aslını anlamayan sanır bu söz benden gelir

   Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.

   Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.

   Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

   Bütün âlemi bir şahsiyette toplamak, Cenab-ı Hakka zor gelmez..

   Kasdım budur şehre varam Feryâd u figan koparam!

   Ne elif okudum ne cim, varlığındadır kelecim

   Gönül kitabından okur, eline kalem almadı.
   Bundan dahı virdün bize, ol huriyi çüft ü halâl

   Andan dahi geçti arzum, azmüm sana kaçmağ-i çün.

   Mevlânâ Hüdâvendigâr bize nazar kılalı

   Anun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır.

   Yunus Emre şiirleri


   Adem Oğlu
   Miskin Adem oğlanı,nefse zebun olmuşdur
   Hayvan canavar gibi,otlamağa kalmıştır
   Hergiz ölümün sanmaz,ölesi günin anmaz
   Bu dünyadan usanmaz,gaflet önin almışdur
   Oğlanlar öğüt almaz,yiğitler tevbe kılmaz
   Kocalar taat kılmaz,sarp rüzigar olmuştur
   Beğler azdı yolundan,bilmez yoksul halinden
   Çıktı rahmet gölünden,nefs gölüne dalmışdur
   Yunus sözi alimden,zinhar olma zalimden
   Korkadurın ölümden,cümle doğan ölmüşdür.
   Yunus Emre

   Ağaç
   Giderim ben yol sıra yavlak uzanmış bir ağaç
   Böyle lâtif böyle şirin gönlüm aydur birkaç sır aç
   Böyl’uzamak ne manâdır çünkü bu dünya fânîdir
   Bu fuzûllük nişânıdır gel beri miskinliğe geç
   Böyle lâtif beziniben böyle şirîn düzünüben
   Gönül Hakk’a uzanuban dilek nedir neye muhtâç
   Ağaç karır devrân döner kuş budağa birken konar
   Dahi sana kuş konmamış ne güvercin ne hod turaç
   Bir gün sana zevâl ere yüce kaddin ine yere
   Budakların oda gire kaynaya kazan kıza saç
   Er sırrıdır sırrın senin er yeridir yerin senin
   Ne yerdedir yerin senin sana sorarım ey ağaç
   Yunus Emre sen bir nice eksikliğin yüz bin onca
   Kur’ağaca yol sorunca teferrüclen yoluna geç
   Yunus Emre

   Ah Nefis
   Girdim Aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum
   Geştediben denizler Hızır'layın gezer oldum
   Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta
   Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum
   Sordum deniz malikine ırak değil salığına
   Girdim gönül sınığına gönülleri düzer oldum
   Viran gönlüm eyledim şar bunculayın şar nerde var
   Haznesinden aldım gevher dükkan yüzün bozar oldum
   Ben ol dükkan-dar kuluyum gevherler ile doluyum
   Dost bağının bülbülüyüm budaktab gül üzer oldum
   Ol budakta biter iman iman bitse gider güman
   Dün gün isim budur heman nefsime bir tatar oldum
   Canım bu tene gireli nazarım yoktur altına
   Düştüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum
   Tenim toprak tozar yolca nefsim iltir beni önce
   Gördüm nefsin burcu yüce kazma aldım kazar oldum
   Kaza kaza indim yere gördüm nefsin yüzü kara
   Hümeti yok resul'lere bentlerini bozar oldum
   Bu nefs ile dünya fani bu dünyaya gelen hanı
   Aldattın ey dünya beni işlerinden bezer oldum
   Yunus sordu girdi yola kamu gurbetleri bile
   Kendi ciğerim kanıyla vasf-ı halim yazar oldum
   Yunus Emre

   Ah Ölüm
   Yalancı dünyaya konup göçenler
   Ne söylerler ne bir haber verirler
   Üzerinde türlü otlar bitenler
   Ne söylerler ne bir haber verirler
   Kiminin başında biter ağaçlar
   Kiminin başında sararır otlar
   Kimi masum kimi güzel yiğitler
   Ne söylerler ne bir haber verirler
   Toprağa gark olmuş nazik tenleri
   Söylemeden kalmış tatlı dilleri
   Gelin duadan unutman bunları
   Ne söylerler ne bir haber verirler
   Yunus derki gör taktirin işleri
   Dökülmüştür kirpikleri kaşları
   Başları ucunda hece taşları
   Ne söylerler ne bir haber verirler
   Yunus Emre

   Ahır Zaman
   İşidün ey ulular,Ahır zaman olusar
   Sağ müslüman seyrekdür,Ol da güman olusar
   Danışman okur tutmaz,Derviş yolun gözetmez
   Bu halk öğüt işitmez,Ne sarp zaman olısar
   Gitti beyler mürveti,Binmişler birer atı
   Yediğü yoksul eti,içtiğü kan olısar
   Ne acayip sergüzeştler,Bağrım dolu serzenişler
   Durmaz akar kanlı yaşlar,Aksa gerek şimden gerü.
   Yunus Emre

   Aşık Kendi Kanını
   Helal kıldı ma'şuka aşık kendi kanını
   Ma'şuk nakşından okur aşk eri Kur'anını
   Yardan ayrı olunca asılıp ölmek yeğdir
   Aşık kendi bırakır boynuna urganını
   Gitmez aşık gözünden hergiz ma'şuk hayali
   Nitekim zilha verir Yusuf'un nişanını
   Dirlik budur aşıka ma'şuk yolunda öle
   Sorarlar ise aydam aşıkın burhanını
   Belkıys ile Süleyman aşka düştü bir zaman
   İsteyip bulmadılar bu derdin dermanını
   Gökteki Harut Marut aşk için indi yere
   Zühre yüzün görecek unuttu Rahman'ını
   Güzaf görmen siz aşkı kime oğradı ise
   Sultanı iltir baştan yitirir hanmanını
   Ferhat bu aşk yolunda başın külünge tuttu
   Hüsrev Şirin derdinden dosta verdi canını
   Leyli'yle Mecnun işi acebdür ( ür ) bu halka
   Abdürrezzak terk etti aşk için imanını
   Zemane vefaları cefa gelir yunüs'a
   Bir doğru yer bulucak fidi kılar canını
   Yunus Emre

   Aşıkmı Diyem
   Erenlerin gönlünde ol sultan dükkan açtı
   Nice bizim gibiler anda konuban geçti
   Cümle erenler uçtu dağlar yazılar geçti
   Aşk kazanına düştü kaynayıbanı pişti
   Bu dünyanın meseli benzer murdar gövdeye
   İtler gövdeye düştü Hak dostu kodu geçti
   Aşıkmı diyem ona can terkini urmadı
   Aşık ona diyeler kim melamete düştü
   Yine esridi Yunus Taptuk yüzün görelden
   Meğer onun gölünden bir cur'a şerbet içti
   Yunus Emre

   Aşk'ın Beni
   Gözüm seni görmek için elim sana ermek için
   Bu gün canım yolda kodum yarın seni bulmak için
   Bu gün canım yolda koyam yarın ivazın veresin
   Arz eyleme uçmağını hiç arzum yok uçmak için
   Benim uçmak neme gerek hergiz gönlüm ona bakmaz
   İşbu benim zarılığım değildürür bir bağ için
   Uçmak uçmağım dediğin mü'minleri yeltediğin
   Vardır ola bir kaç huri arzum yoktur koçmak için
   Bunda dahi verdin bize ol huriyi çiftü helal
   Ondan geçti arzum tamam arzum sana ermek için
   Sufilere ver sen onu bana seni gerek seni
   Haşa ben terkedem seni şol bir evle çardak için
   Yunus hasretdürür sana hasretini göster ona
   İşin zulüm değil ise dad eylegil istedi çün.
   Yunus Emre

   Aşk
   İşidin ey yârenler
   Kıymetli nesnedir aşk
   Değmelere bitinmez
   Hürmetli nesnedir aşk
   Dağa düşer kül eyler
   Gönüllere yol eyler
   Sultanları kul eyler
   Hikmetli nesnedir aşk
   Kime kim vurdu ok
   Gussa ile kaygu yok
   Feryad ile âhı çok
   Firkatli nesnedir aşk
   Denizleri kaynatır
   Mevce gelir oynatır
   Kayaları söyletir
   Kuvvetli nesnedir aşk
   Miskin Yunus neylesin
   Derdin kime söylesin
   Varsın dostu toylasın
   Lezzetli nesnedir aşk
   Yunus Emre

   Aşk Ateşi
   Girdim aşkın denizine bahrılayın yüzer oldum
   Geştediben denizleri Hızır'layın gezer oldum
   Cemalini gördüm düşte çok aradım yazda kışta
   Bulamadım dağda taşta denizleri süzer oldum
   Sordum deniz malikine ırak değil salığına
   Girdim gönül sınığına gönülleri düzer oldum
   Viran gönlüm eyledim şar bunculayın şar nerde var
   Haznesinden aldım gevher dükkan yüzün bozar oldum
   Ben ol dükkan-dar kuluyum gevherler ile doluyum
   Dost bağının bülbülüyüm budaktan gül üzer oldum
   Ol budakta biter iman iman bitse gider güman
   Dün gün isim budur heman nefsime bir Tatar oldum
   Canım bu tene gireli nazarım yoktur altına
   Düştüm ayaklar altına topraklayın tozar oldum
   Tenim toprak tozar yolca nefsim iltir beni önce
   Gördüm nefsin burcu yüce kazma aldım kazar oldum
   Kaza kaza indim yere gördüm nefsin yüzü kara
   Hümeti yok Peygamber'e bentlerini bozar oldum
   Bu nefs ile dünya fani bu dünyaya gelen hanı
   Aldattın ey dünya beni işlerinden bezer oldum
   Yunus sordu girdi yola kamu gurbetleri bile
   Kendi ciğerim kanıyla vasf-ı halim yazar oldum
   Yunus Emre

   Aşk Bezirganı
   Aşk bezirganı
   Sermaye canı
   Bahadır gördüm
   Cana kıyanı
   Zehi bahadır
   Can terkin urur
   Kılıç mı keser
   Himmet giyeni
   Kamusun bir gör
   Kemterin er gör
   Alu görmegil
   Palas giyeni
   Tez çıkarırlar
   Fevkal'ulaya
   Bin isa gibi
   Dünya yakanı
   Tez indirirler
   Tahtesseraya
   Bir karun gibi
   Dünya kovanı
   Aşık olanın
   Nişanı vardır
   Melamet olur
   Belli beyanı
   Yunus Emre

   Aşkın Aldı Benden Beni
   Aşkın aldı benden beni
   Bana seni gerek seni
   Ben yanarım dün ü günü
   Bana seni gerek seni
   Ne varlığa sevinirim
   Ne yokluğa yerinirim
   Aşkın ile avunurum
   Bana seni gerek seni
   Aşkın aşıklar oldurur
   Aşk denizine daldırır
   Tecelli ile doldurur
   Bana seni gerek seni
   Aşkın şarabından içem
   Mecnun olup dağa düşem
   Sensin dünü gün endişem
   Bana seni gerek seni
   Sufilere sohbet gerek
   Ahilere ahret gerek
   Mecnunlara Leyla gerek
   Bana seni gerek seni
   Eğer beni öldüreler
   Külüm göğe savuralar
   Toprağım anda çağıra
   Bana seni gerek seni
   Cennet cennet dedikleri
   Birkaç köşkle birkaç huri
   İsteyene Ver anları
   Bana seni gerek seni
   Yunus'dürür benim adım
   Gün geçtikçe artar odum
   İki cihanda maksudum
   Bana seni gerek seni
   Yunus Emre

   Behey Kardaş
   Be hey kardaş hakk'ı bulammı dersin,
   Hakk'a yarar amel işlemeyince
   Tarikat sırrına eremmi dersin,
   Kamil mürşid sana söylemeyince.
   Özenirsen gardaş, tevhide özen.
   Tevhiddir nefsinin kal'asın bozan
   Hiç kendi kendine kaynarmı kazan
   Çevre yanın ateş eylemeyince.
   Değme kişi gönül evin düzemez
   Hakk'ın taktirini kimse bozamaz.
   Tarikat ummandır dalıp yüzemez,
   Aşkın deryasını boylamayınca.
   Aşkım galip geldi yüreğim harlar
   Aşık olan ar-ı namusu neyler
   Behey yunus sana söyleme derler
   Ya ben öleyimmi söylemeyince.
   Yunus Emre

   Ben Dervişim Diyene Bir Ün Edesim Gelir
   Ben dervişim diyene, bir ün edesim gelir
   Seğirdüben sesine, varıp yetesim gelir
   Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir
   Varıp anın üstüne, evler yapasım gelir
   Altında gayya vardır, içi nar ile pürdür
   Varuben ol gölgede, biraz yatasım gelir
   Oda gölgedir deyu, ta'n eylemen hocalar
   Hatırınız hoş olsun, biraz yanasım gelir
   Ben günahımca yanam, rahmet suyunda yunam
   İki kanat takınam, biraz uçasım gelir
   Andan Cennete varam, Cennette huriler görem
   Huri gılmanı, bir bir koşasım gelir
   Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme
   Seni sigaya çeken bir Molla kasım gelir
   Yunus Emre

   BenYürürüm Yana Yana
   Ben yürürm yana yana
   Aşk boyadı beni kana
   Ne akîlem ne divâne
   Gel gör beni aşk neyledi
   Gâh eserim yeller gibi
   Gâh tozarım yollar gibi
   Gâh akarım seller gibi
   Gel gör beni aşk neyledi
   Akarsulayın çağlarım
   Dertli ciğerim dağlarım
   Şeyhim anuban ağlarım
   Gel gör beni aşk neyledi
   Ya elim al kaldır beni
   Ya vaslına erdir beni
   Çok ağlattın güldür beni
   Gel gör beni aşk neyledi
   Ben yürürüm ilden ile
   Şeyh anarım dilden dile
   Gurbette halim kim bile
   Gel gör beni aşk neyledi
   Mecnun oluban yürürüm
   O yâri düşte görürüm
   Uyanıp melûl olurum
   Gel gör beni aşk neyledi
   Miskin Yunus bîçâreyim
   Baştan ayağa yâreyim
   Dost ilinden âvâreyim
   Gel gör beni aşk neyledi
   Yunus Emre

   Bilmediler
   Hakiykatin ma'nisin şerh ile bilmediler
   Erenler bu dirliği riye dirilmediler
   Hakiykat bir denizdir şeriattır gemisi
   Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar
   Bular geldi tapıya şeriat tuttu durur
   İçeri giribeni ne varın bilmediler
   Dört kitabı şerh eden asıdır hakıykatte
   Zira tevsir okuyup ma'nisin bilmediler
   Yunus adın sadıktır bu yola geldin ise
   Adın değşirmeyenler bu yola gelmediler.
   Yunus Emre

   Birgün
   Vaktinize hazır olun,
   Ecel varır gelir Birgün
   Emanettir kuşa canın
   Sahib vardır alır birgün
   Nice bin kerre kaçarsın
   yedi deryalar geçersin
   pervaz vuruban kaçarsın
   Ecel seni bulur birgün
   iş bu meclie gelmeyen
   anıp nasihat almayan
   eliften bayı bilmeyen
   okur kişi olur birgün
   tutmaz olur tutan eller
   çürür şu söyleyen diller
   sevip kazandıgın mallar
   varislere kalır birgün
   Yunus sözün bunu söyler
   aşkın Deryasını boylar
   Şu yüce köşkler saraylar
   Viran olur kalır Bİrgün!
   Yunus Emre


   Çağırayım Mevlam Seni
   Dağlar ile taşlar ile
   Çağırayım Mevlâm seni
   Seherlerde kuşlar ile
   Çağırayım Mevlâm seni
   Sular dibinde mâhiyle
   Sahralarda âhû ile
   Abdal olup yâhû ile
   Çağırayım Mevlâm seni
   Gök yüzünde İsâ ile
   Tûr dağında Mûsâ ile
   Elindeki asâ ile
   Çağırayım Mevlâm seni
   Derdi öküş Eyyûb ile
   Gözü yaşlı Ya’kûb ile
   Ol Muhammed mahbûb ile
   Çağırayım Mevlâm seni
   Bilmişim dünya halini
   Terk ettim kıyl ü kâlini
   Baş açık ayak yalını
   Çağırayım Mevlâm seni
   Yûnus okur diller ile
   Ol kumru bülbüller ile
   Hakkı seven kullar ile
   Çağırayım Mevlâm seni
   Yunus Emre

   Çalap Okulu
   Söylememek harcısı söylemeğin hasıdır
   Söylemeğin harcısı gönüllerin pasıdır
   Gönüllerin pasını gel sileyim der isen
   Şol sözü söylegil kim sözün hülasasıdır
   Kul'il hak-dedi Çalap sözü doğru diyene
   Bu gün yalan söyleyen erte utanasıdır
   Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan
   Şer'in evliyasıysa hakıykatte asidir
   Şeriat haberini şerh ile aydam işit
   Şeriat bir gemidir hakıykat deryasıdır
   Ol geminin tahtası her nice muhkem ise
   Deniz merci kat olsa tahta uşanasıdır
   Bundan içeri haber işit aydayım ey yar
   Hakiykatin kafiri şer'in evliyasıdır
   Biz talip-ilimleriz aşk kitabın okuruz
   Çalap müderris bize aşk hod medresesidir
   Evliya safa-nazar edeli günden beri
   Hasıl oldu yunus'a her ne kim veyasıdır.
   Yunus Emre

   Çıktım Erik Dalına
   Çıktım erik dalına
   Anda yedim üzümü
   Bostan ıssı kakıyıp
   Der ne yesin kozumu
   Uğruluk yaptı bana
   Bühtan eyledim ona
   Çerçi de geldiaydur
   Hani aldın gözünü
   Kerpiç koydum kazana
   Poyraz ile kaynattım
   Nedir diye sorana
   Bandım verdim özümü
   İplik verdim cullaha
   Sarıp yumak etmemiş
   Becid becid ısmarlar
   Gelsin alsın bezini
   Bir serçenin kanadın
   Kırk katıra yükledim
   Çift dahi çekemedi
   Şöyle kaldı kazını
   Yunus bir söz söylemiş
   Hiç bir söze benzemez
   Münafıklar elinden
   Örter mana yüzünü
   Yunus Emre

   Dermanım Allah
   Tenimden canım süzülür,iki gözlerim süzülür
   Dilim tetiği bozulur,Allah sana yalvaralım
   Salacımı götürdüler,Musallaya yatırdılar
   Görklü tekbir getirdiler,Allah sana yalvaralım
   Varıp mülketime düşüp,indirdiler beni şeşip
   Toprağım örterler eşip,Allah sana yalvaralım
   Topraklara düşürdüler,el toprağa üşürdüler
   Taşlar ile bastırdılar,Allah sana yalvaralım
   Kaldım bir karanlık yerde,ayrığı varmaz o yerde
   Sataştım bir acep derde,Allah sana yalvaralım.
   Yunus Emre

   Derviş Yunus
   Tabtuk dergahından feyizler alan,
   Yanan Yunus idi,o derviş Yunus...
   Gönlünü derya,ummanlara salan,
   Dalan Yunus idi,o derviş Yunus...
   ***
   Gezer idi; iki Arşı alayı,
   Sevgi ile yoğururdu mayayı,
   Barış, Hoşgörü bir edip davayı,
   Bulan Yunus idi,O derviş Yunus
   ***
   Yetmiş üçe hep, bir nazar eyleyen,
   Herdem Hakkı hakikatı söyleyen ,
   Aşk elinden kendin heder eyleyen,
   Kanan Yunus idi, o dervişYunus ...
   ***
   O bilmezdi kin ile kem hiddeti,
   Diler idi;Kahhar Haktan mededi,
   Şu fani dünyaya mehil vermedi,
   Canan Yunus idi,O derviş Yunus.
   ***
   Aşık Çağlari
   Amsterdam - Hollanda
   Yunus Emre

   Dervişlik
   Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil
   Eksiklik ile nazar erenlere hoş değil
   Gönlünü derviş eyle dost ile biliş eyle
   Aşk ile eri şol manâda derviş içi boş değil
   Derviş bilir dervişi Hak yoluna durmuşu
   Dervişler hümâ kuşu çaylak u baykuş değil
   Dervişlik aslı cândan geçti iki cihândan
   Haber verir sultandan bellidir yad kuş değil
   Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan
   İkilik ile gelen doğru yol bulmuş değil
   Yunus Emre

   Dolanış
   Bu fena mülkünde ben nice nice hayran olam
   Ye nice handan olam ye nice bir giryan olam
   Geh feleklerden meleklerden dileklerden dileyem
   Gah arş u şemste gerdun olam gerdan olam
   Adımım attım yedi dört onsekizden ben öte
   Dokuzu yolda kodum şah emrine ferman olam
   Dost ferah kıldı terahtan ben teberra eyledim
   Suret-i insan olam hem can olam hem kan olam
   Gah bir müfti müderris geh mümeyyiz gah temiz
   Gah bir müdbir-ü nakıs (naks) ile noksan olam
   Gah batn-ı hut içinde Yunus ile söyleşem
   Geh çıkam arş üzere bir can olam Selman olam
   Gah inem esfellere şeytan ile şerler düzem
   Geh çıkam arş üzre vü seyran (olam) cevlan olam
   Gah işidirem işitmezem işümezem aceb
   Nice bir nisyan olam hayvan olam insan olam
   Gah ma'kuulat-ı mahsulat takrir-ü beyan
   Gah maksurat olam geh sahib-i Keyvan olam
   Nice bir surette insan ü sıfatta canver
   Nice bir tilki olam ya kurt u ya arslan olam
   Nice bir tecrid ü ferd ü mücerred münferid
   Ye nice (cin) nice ins ü nice bir şeytan olam
   Nice bir aşk meydanında nefs atın seyittirem
   Ye nice bir başımı tup eyleyip çevgan olam
   Gah birlik içre birlik eyleyem ol bir ile
   Geh dönem derya olam katre olam umman olam
   Gah düzahta yanam Fir'avn ile Haman ile
   Gah cennete varam gılman ile Rıdvan olam
   Gah bir gaazi olam Efrenk ile cenk eyleyem
   Geh dönem Efrenk olam nisyan ile isyan olam
   Gah ola odlar yakam diler yıkam canlar yakam
   Gah varam arşa çıkam geh şah u geh sultan olam
   Nice bir dertler ile odlara yanam yakılam
   Nice bir şakir olam zakir olam mihman olam
   Gönlümün gencine renc irgörmeden bir yol bulam

   Yahu deryaya girem bi reng ü bi elvan olam
   Ye nice bir ben diyem sensin diyem utanmadan
   Ye nice deksiz olam dilsiz olam hayran olam
   Nice bir balçıkt' olan alçakta olam har olam
   Gah varam gevher olam yakuut olam mercan olam
   Ademilikten çıkam uçam melekler mülküne
   Levn olam bi levn olam geh kevn olam bi kan olam
   Gah zındandan çıkam azad olam abad olam
   Geh yine der-ban olam mahbus olam zindan olam
   Dar olam girdar olam Mansur olam ber-dar olam
   Ten olam hem can olam hem in olam hem an olam
   Yunus'a Taptuğ u Saltuğ u Barak'tandır nasib
   Çün gönülden cuş kıldı ben nice pinhan olam
   Yunus imdi bu sözüben aşıka di aşıka
   Kim sana ben sıdk olam hem derd ü hem derman olam
   Gah halis gah muhlis olam uş Furkaan ile
   Gah Rahman'ur-Rahim ya Hayy ü ya Mennan olam
   Geh dönem bir şems olam zerremde yüzbin arş ola
   Geh yien tuğyn olam alemlere tufan olam
   Evveli Hu ahırı Hu ya Hu illa Hu olam
   Evvel ahır ol kala vu ' Men aleyha fan ' olam
   Yunus Emre
   Yunus Emre

   Dost
   Kevser havuzuna dalanlar,Ölmezden öndün ölenler
   Nefsini düşman bilenler,Konar tuba dallarına
   Alem düşman olur ise,Beni dost'tan ırımaya
   Dost kanda ise ben anda,Düşmanlık arımaya
   Dost ehli bizim ile hem,Dost burdadır bize ne gam
   Yüz bin cehd ederse düşman,Dost mahfili duramaya
   Düşman bana nide bile,İşim gücün dost'tan yana
   Dost makamı can içinde,düşman eli eremeye
   Kime kim dost kapı aça,Düşmanı elinden kaça
   Yunus ağzı güher saça,Değme arif değemeye.
   Yunus Emre

   Gel Gör Beni Aşk Neyledi
   Ben yürürüm yane yane
   Aşk boyadı beni kane
   ne akilem ne divane
   gel gör beni aşk neyledi
   akar sulayın çağlarım
   dertli ciğerim dağlarım
   Şeyhim anuban ağlarım
   gel gör beni aşk neyledi
   miskin yunus bi'çareyim
   dost ilinden avareyim
   gell gör beni aşk neyledi
   Yunus Emre

   Geldi Geçti Ömrüm Benim
   Geldi geçti ömrüm benim
   Şol yel esip geçmiş gibi
   Hele bana şöyle gelir
   Şol göz yumup açmış gibi
   İş bu söze Hak tanıktır
   Bu can gövdeye konuktur
   Bir gün ola çıka gide
   Kafesten kuş uçmuş gibi
   Miskin adem-oğlanını
   Benzetmişler ekinciye
   Kimi biter kimi yiter
   Yere tohum saçmış gibi
   Bu dünyada bir nesneye
   Yanar içim göynür gibi
   Yiğit iken ölenlere
   Gök ekini biçmiş gibi
   Bir hastaya vardın ise
   Bir içim su verdin ise
   Yarın anda karşı gele
   Hak şarabın içmiş gibi
   Bir miskini gördün ise
   Bir eskice verdin ise
   Yarın anda sana gele
   Hulle donun biçmiş gibi
   Yunus Emre bu dünyada
   İki kişi kalır derler
   Meger Hızır, İlyas ola
   Ãb-i hayat içmiş gibi
   Yunus Emre

   Göçtü Kervan Kaldık Dağlar Başında
   Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
   Göçtü kervan kaldık dağlar başında
   Çağrışı tellallar inanmaz mısın
   Göçtü kervan kaldık dağlar başında
   Emr-i hac göçeli hayli zamandır
   Muhammed cümleye dindir imandır
   Delilsiz gidilmez yollar yamandır
   Göçtü kervan kaldık dağlar başında
   Yunus sen bu dünyaya niye geldin
   Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin
   Enbiyaya uğramaz ise yolun
   Göçtü kervan kaldık dağlar başında
   Yunus Emre

   Gönlümden Yunus Geçer
   Cennette huriler gezer,
   Huriden ahdim geçer.
   Ahde hikmet ne gerek,
   Gönlümden Yunus geçer.
   Şol dağdan ırmak akar,
   Irmaktan bahtım geçer.
   Bahta hayret ne gerek,
   Gönlümden Yunus geçer.
   Beytullah’a güneş doğar,
   Güneşten cânım geçer.
   Câna zulmet ne gerek,
   Gönlümden Yunus geçer.
   Selçuk Uzman tarafından Yunus'a yazılmıştır...
   Yunus Emre

   Hak Bir Gönül Verdi Bana
   Hak bir gönül verdi bana
   Ha demeden hayrân olur
   Bir dem gelir şâdân olur
   Bir dem gelir giryân olur
   Bir dem sanasın kış gibi
   Şol zemheri olmuş gibi
   Bir dem beşâretden doğar
   Hoş bağ ile bostân olur
   Bir dem gelir söyleyemez
   Bir sözü şerh eyleyemez
   Bir dem dilinden dür döker
   Dertlilere dermân olur
   Bir dem çıkar arş üzere
   Bir dem iner taht-es-serâ
   Bir dem sanasın katredir
   Bir dem taşar ummân olur
   Bir dem cehâletde kalır
   Hiç nesneyi bilmez olur
   Bir dem dalar hikmetlere
   Câlînus u Lokmân olur
   Bir dem dev olur yâ peri
   Vîrâneler olur yeri
   Bir dem uçar Belkîs ile
   Sultân-ı ins ü cân olur
   Bir dem varır mescidlere
   Yüz sürer anda yerlere
   Bir dem varır deyre girer
   İncil okur ruhbân olur
   Bir dem gelir Îsâ gibi
   Ölmüşleri diri kılar
   Bir dem girer kibr evine
   Fir'avn ile Hâmân olur
   Bir dem döner Cebrâil'e
   Rahmet saçar her mahfile
   Bir dem gelir gümrâh olur
   Miskin Yunus hayrân olur
   Yunus Emre

   İlim İlim Bilmektir
   Okumakdan mana ne
   Kişi hak'kı bilmektir
   çün okudun bilmezsin
   Ha bir kuru emekdür
   yiğirmi dokuz hece
   Okusan uçtan uca
   Sen hep elif dersin hoca
   Manası ne demekdür
   yunus emre der hoca
   gerekse var bin hacca
   hepisinden iyice
   bir gönüle girmekdür
   Yunus Emre

   İster İdim Allah'ı
   İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu
   Ağlar idim dün ü gün güldüm ise ne oldu
   Erenler meydanında yuvarlanır top idim
   Padişah çevganında kaldım ise ne oldu
   Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim
   Açıldım ele geldim soldum ise ne oldu
   Alimler ulemalar medresede buldusa
   Ben harabat içinde buldum ise ne oldu
   İşit Yunus'u işit yine deli oldu hoş
   Erenler manisine daldım ise ne oldu
   (İstanbul,22.11.2000)
   Yunus Emre

   Karaman` da
   Karaman da varlık dolu, Nurlanmıştır güzel yolu,
   Aşıklar Yunus’un oğlu, Karaman da, Larende de...
   ***
   Karaman da sağlık düzen, Görsün Aşıkların gezen,
   İlim yollarında özen, Karaman da Larende de...
   ***
   Karaman da çok Erenler, Mevlanayla hay dönerler,
   Kültür sanatı severler, Karaman da Larende de...
   ***
   Karaman’ın çok güzeli, Sazları okur gazeli,
   Sadıklar gelmiş ezeli, Karaman da Larende de
   ***
   Karaman da Yunus Hocam, Mehmet Beyim Lisan Amcam,
   Mevlevi der gülüm goncam, Karaman da Larende de...
   ***
   Aşık Mevlevi hep ağlar, Yunus un yolunda çağlar,
   Ne güzeldir bahçe bağlar, Karaman da Larende de.
   ***
   Aşık Mevlevi
   Kaydeden: Erdal Canbulat - e.canbulat@chello.nl
   Yunus Emre

   Kendin Bilmek
   Miskinlikte buldular kimde erlik var ise
   Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise
   Gönül yüksekte gezer dem be-dem yoldan azar
   Dış yüzüne o sızar içinde ne var ise
   Ak sakallı bir koca bilemez hali nice
   Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise
   Sağır işitmez sözü gece sanır gündüzü
   Kördür münkirin gözü alem münevver ise
   Gönül çalab'ın tahtı gönüle çalab baktı
   İki cihan bed-bahtı kim gönül yıkar ise
   Sen sana ne sanırsan ayrığa da onu san
   Dört kitabın ma'nisi budur eğer var ise
   Bildik gelenler geçmiş konanlar geri göçmüş
   Aşk şarabından içmiş kim ma'ni duyar ise
   Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın
   Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise
   Yunus Emre


   Kıyamet
   Anmazmısın sen şol günü cümle alem uryan ola
   Ne ata oğula baka ne kardaştan derman ola
   Dağlar yerinden ayrıla heybetinden gök yarıla
   Yıldızın bendi kırıla yere düşe perran ola
   Malik tamuya çağıra zebaniler saf saf dura
   Korkusundan yer yarıla titreyü ben hayran ola
   Malik eder hey hey tamu kıyameti gördün ya'ni
   Asileri getireler gire sende perran ola
   Zebaniler yetip tuta getüre tamuya ata
   Derü yanup sökük tuta dün gün işin efgan ola
   Yunüs senin ki bu sözün kan yaşıla doldu gözün
   Ol hazrete tuta yüzün yine derman andan ola
   Yunus Emre

   Mezar
   Sabah mezarlığa vardım,
   Baktım herkes ölmüş yatar,
   Her biri çâresiz olup,
   Ömrünü yitirmiş yatar.
   Kimi yiğit, kimi koca,
   Kimi vezir kimi hoca,
   Gündüzleri olmuş gece,
   Karanlığa girmiş yatar.
   Vardım onların katına,
   Baktım ecel heybetine,
   Ne yiğitler muradına,
   Daha ermemiş yatar.
   Nicelerin bağrın deler,
   Kurtlar üstünde gezeler,
   Gepegencecik tâzeler,
   Gül gibice solmuş yatar.
   Yarı kalmış tüm işleri,
   Dökülmüş inci dişleri,
   Dağılmış sırma saçları,
   Hep yerlere düşmüş yatar.
   Çürüyüp durur tenleri,
   Hakka ulaşmış canları,
   Görmez misin sen bunları?
   Nöbet bize gelmiş yatar.
   Yunus Emre   Neylesin Yunus
   İçin dışın mundar iken
   dost neylesin senin ile
   gözün gönlün nefsi hava
   Aşk neylesin senin ile
   Zakir ile yoldaş olup
   Sadıklara yar olmadın
   olmaz yere verdin gönül
   Dost neylesin senin ile
   Dünya gözün ruşen edip
   Gönül gözün kör eyledin
   Zulmet dolucak gönlüne
   Nur neylesin senin ile
   Gerçek ere derviş gerek
   Doldu cihan dava ile
   Duydun ise aslın işi
   Kal neylesin senin ile
   Dostlugu sanma hemen
   olur suret dizmek ile
   Dilde ise senin işin
   Hal neylesin senin ile
   Dostun hoş derdi ile
   merdana sür devranını
   dost değilsen dost yolunda
   Ar neylesin senin ile!
   Yunus Emre   Ölüm
   Sabahın sinleye vardım gördüm cümle ölmüş yatar
   Her biri bi çare olmuş ömrün yayı varmış yatar
   Vardım bunların katına baktım ecel heybetine
   Nice yiğit muradına eremeyiben ölmüş yatar
   Yemiş kurt kuş bunu keler nicelerin bağrın deler
   Şol ufacık na-resteler gül gibice solmuş yatar
   Tuzağa düşmüş tenleri hakka ulaşmış canları
   Görmezmisin sen bunları sıra bize gelmiş yatar
   Esilmiş inci dişleri dökülmüş sarı saçları
   Hepsinin bitmiş işleri emr-ü nemde ermiş yatar
   Elleridir kınalı hep karavaşları şeker-leb
   Kargı gibi uzun boylu gül yüzlü güzeller yatar
   El bağlamıştır çoğusu hep Allah'tandır umusu
   Taze kızdır kimisi alınmadan çoklar yatar
   Gitmiş gözünün karası hiç işi yoktur durası
   Kefen bezinin paresi sönüğe sarılmış yatar
   Yunus gerçek aşık isen mülke suret bezeme gil
   Mülke suret bezeyenler kara toprak olmuş yatar.
   Yunus Emre   Riya
   Sufiyim halk içinde tesbih elimden gitmez
   Dilim ma'rifet söyler gönlüm hiç kabul etmez
   Boynumda icazetim Riya ile taatım
   Endişem ayrık yerde gözüm yolum gözetmez
   Söylerim ma'rifeti saluslanırım katı
   Miskinliğe dönmeye gönlümden kibir gitmez
   Hoş dervişim sabrım yok dilimde inkarım çok
   Kulağımdan gireni hergiz içim işitmez
   Alem çıraktır sadır gönlüm bunu gözetir
   Nideyim Hak korkusu hergiz içimden gitmez
   Görenler elim öper tac'u hırkama bakar
   Şöyle sanırlar beni zerrece günah etmez
   Dışımda ibadetim sohbetim hoş taatım
   İç pazarda gelince bin yıllık ayar etmez
   Görenler sufi sanır selam verir utanır
   Onca iş koparaydım eleriben güç yetmez
   Dışım derviş içim boş dilim tatlı sözüm hoş
   İlla ettiğim işi dinin değşiren etmez
   Yunus eksikliğini Allah'ına arz eyle
   Onun keremi çoktur sen ettiğin ol etmez.
   Yunus Emre   Sen Derviş Olamazsın
   ***
   Dervişlik der ki bana
   Sen derviş olamazsın..
   Gel ne diyeyim sana
   Sen derviş olamazsın..
   ***
   Dövene elsiz gerek
   Sövene dilsiz gerek
   Sen derviş olamazsın..
   Derviş gönülsüz gerek
   ***
   Derviş yunus gel imdi
   Ummanlara dal imdi
   Ummana dalmayınca
   Sen derviş olamazsın.
   ***
   Yunus Emre   Severim Ben Seni Candan İçeri
   Severim ben seni candan içeri,
   Yolum ötmez bu erkandan içeri.
   Nereye bakar isem dopdolusun,
   Seni kanda koyam benden içeri!
   O bir dilberdürür yoktur nişanı
   Nişan olur mu nişandan içeri.
   Beni benden sorman, bende değülüven,
   Suretim boş yürür dondan içeri.
   Beni benden alana ermez elim,
   Kadem kim basa sultandan içeri.
   Tecelliden nasib erdi kimine,
   Kiminin maksudu bundan içeri.
   Kime didar gönülden şule değse
   Onun şulesi var, günden içeri.
   Senin aşkın beni benden alıptır,
   Ne şirin dert bu; dermandan içeri.
   Şeriat, tarikat yoldur varana,
   Hakikat, marifet, andan içeri.
   Süleyman kuş dilin bilir dediler
   Süleyman var Süleyman'dan içeri.
   Unuttum, din-diyanet kaldı benden.
   Bu ne mezhepdürür, dinden içeri.
   Dinin terkedenin küfürdür işi,
   Bu ne küfürdür, imandan içeri.
   Geçer iken, Yunus, şeş oldu dosta,
   Ki kaldı kapıda andan içeri...
   Yunus Emre   Severim Ben Seni Candan İçerü
   Severim ben seni candan içerü
   Yolum vardır bu erkandan içerü
   Şeriat, tarikat yoludur varana
   Hakikat meyvası andan içerü
   Beni bende demen, bende değilim
   Bir ben vardır bende, benden içerü
   Süleyman kuş dilin bilür dediler
   Süleyman var Süleyman'dan içerü
   Tecelliden nasib erdi kimine
   Kiminin maksudu bundan içerü
   Senin aşkın beni benden aluptur
   Ne şirin derd bu dermandan içerü
   Miskin Yunus gözü tuş oldu sana
   Kapunda bir kuldur senden içerü
   Yunus Emre   Sırat
   Yort ey gönül sen bir zaman asude farığ hoş yürü
   Korkma kayıkma kimseden gussa vu gamdan boş yürü
   Hakıykata bakar isen nefsin sana düşman yeter
   Var imdi nefsin ile uruş savaş tokuş yürü
   Nefstir eri yolda koyan yolda kalır nefse uyan
   Ne işin var kimse ile nefsine kakı boş yürü
   Diler isen bu dünyanın şerrinden olasın emin
   Terkeyle bu kibr u kini hırkaya gir derviş yürü
   İster isen bu dünyede ebedi sarhoş olasın
   Aşk kadehin dolu getir oniki ay sarhoş yürü
   Kimse bağına girmegil kimse gülünü dermegil
   Var kendi ma'şukun ile bahçede ol alış yürü
   Gönüllerde iğ olma gil mahfillerde çiğ olma gil
   Çiğ nesnenin ne dadı var gel aşk oduna piş yürü
   Yunus imdi hoş söylersin dinleyene şerheylersin
   Halka nasihat satınca er ol yoluna koş yürü
   Yunus Emre   Tövbe
   Müslümanlar zemane yatlı oldu
   Helal yenmez haram kıymetli oldu
   Okuyan kur'ana kulak tutulmaz
   Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu
   Haram ile hamir tuttu cihanı
   Fesat işler eden hürmetli oldu
   Kime kim Hak'tan haber verirsen
   Bakaır başın salar huccetli oldu
   Şagrit üstat ile arbede çalar
   Oğul ata ile izzetli oldu
   Fakirler miskinlikten çekti elin
   Gönüller yıkıban hetbetli oldu
   Peygamber yerine geçen hocalar
   Bu halkın başına zahmetli oldu
   Tutulmaz oldu peygamber hadisi
   Halayık cümle Hak'tan utlu oldu
   Yunus gel aşık isen tövbe eyle
   Nasuh'a tövbe ucu kutlu oldu.
   Yunus Emre


   Unutmayalar
   Arifler ortasında sofuluk satmayalar
   Çün sufiye ihlas oldu aşka riya katmayalar
   Ye gel bildiğinden ayıt yahut bilenlerden işit
   Teslimin ucunu tutup hiç sözü uzatmayalar
   Mumsuz baldır şeriat tortusus yağdır hakıykat
   Dost için balı yağa ne için katmayalar
   Kıymetin duyar isen neye değer iş bu dem
   Erenlerin ma'nisin bilmeze satmayalar
   Miskin Adem yanıldı uçmakta buğday yedi
   İşi Hak'tan bilenler Şeytan'dan tutmayalar
   Şirin hulklar eylegil tatlı sözler söyle gil
   Sohbetlerde Yunus'u hergiz unutmayalar.
   Yunus Emre


   Yarab Bu Ne Derttir
   Yarab bu ne derttir derman bulunmaz
   Yar bu ne yaradır merhem bulunmaz
   Benim garip gönlüm aşktan usanmaz
   Varıp yare gider hiç geri dönmez..
   Aşık olan gönül aşktan usanmaz
   Ahiret korkusun bir pula saymaz
   Aşk pazarıdır bu canlar satılır
   satarsın bu canı hiç kimse almaz..
   (dönüpte bakmaz)
   Döne döne binbir öğüt verirler
   Dünya malı ile gözün boyarlar
   Aşık öldü deyu sala verirler
   Ölen hayvan olur, Aşıklar ölmez.
   Yunus Emre   Yol
   Yar yüreğim yar, gör ki neler var,
   Bu halk içinde bize gülen var.
   Ko gülen gülsün, Hak bizim olsun,
   Gaafil ne bilsin,Hakk'ı seven var.
   Bu yol uzaktır menzili çoktur,
   Geçidi yoktur derin sular var.
   Girdik bu yola aşk ile bile,
   Gurbetlik ile, bizi salan var.
   Her kim merdane gelsin meydane,
   Kalmasın cana kimde hüner var.
   Yunus sen bunda meydan isteme,
   Meydan içinde merdaneler var.
   Yunus Emre   Yusuf; u Kaybettim
   Yusuf; u kaybettim Kenan ilinde
   Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz
   Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz
   Bu ne yaredir ki çare bulunmaz
   Aşkın pazarında canlar satılır
   Satarım canımı alan bulunmaz
   Yunus öldüdeyu selan verirler
   Ölen beden imiş, aşıklar ölmez
   Yunus Emre

   Kaynaklar :
   Wikipedia
   Ali Osman KARAKUŞ
   İRFAN ÜNVER NASRATTINOGLU
   www sandikli biz

   Fotograflar Kaynk :
   internetten google aramasindan alinti


   Afyon_Karahisarin_Sandikli_ilcesindeki_Yunus_Emre_Turbesi_Resimleri